عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشداردهنده در محیط های آموزشی می باشد. پژوهش مک کاب و بوورس (1994) نیز نشان داده می باشد 70 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل در سالهای اخیر و با ورود فناوری های جدید بیشتر شده می باشد. (مک کاب و بوورس، 1994)تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر می باشد که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر می باشد که اکثر آنها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند. اگر چه در مورد اندازه شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین نمود. پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می گردد. از سوی دیگر نرخ تقلب درسی سال گذشته به گونه منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که                می توان آن را معضلی همه گیر دانست.

پژوهش حاضر، در پنج فصل انجام می گیرد. فصل اول به طرح مقدمات و کلیات پژوهش می‌پردازد. در این فصل به اظهار مسأله پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش و اهداف پژوهش تصریح شده می باشد. فصل دوم به مطالعه منابع و تدوین چهارچوب نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل سوم به مباحث روش‌شناختی و فنی پژوهش می‌پردازد. در این فصل به اظهار روش پژوهش، فرضیات و متغیرهای مرتبط، تعریف نظری و عملیاتی آن‌ها، طرح پژوهش، مباحث مرتبط با نمونه‌گیری، اعتبار و پایایی و . . . تصریح شده می باشد. در واقع این فصل تمهیدات به‌کار گرفته شده برای ورود به میدان پژوهش را تشریح می‌نماید. فصل چهارم از چند بخش تشکیل خواهد گردید. توصیف و توزیع پاسخگویان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و همچنین همبستگی بین شاخص‌های متغیر مستقل و وابسته مکمل این فصل هستند. فصل پایانی، حاصل بازبینی مجدد کلّ پژوهش و گره‌زدن بخش‌های مختلف آن با هم، به مقصود نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش می باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری