عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی

2ـ11ـ1ـ چالش های فنی

ضعف زیر ساخت های مخابراتی برای هر دو گروه یاد گیرندگان و اساتید قطعا اولین مسئله ای که ارزشیابی فرا گیران را در دانشگاه مجازی به چالش می کشد نبود زیر ساخت های مخابراتی لازم  برای تبادل اطلاعات در کشور می باشد .

 

2ـ11ـ2ـ چا لش های مهارتی

عدم آشنایی اعضای هیات علمی با ساختار و فناوری مورد بهره گیری در دانشگاه مجازی نا کافی بودن تجربه و مهارت و همچنین سرعت پایین تطابق اعضای هیات علمی با آموزش بر خط یکی از مهم ترین مسائل فرا روی دانشگاه مجازی می باشد و در نتیجه ی این عدم آمادگی در برخورد با مسائل و معضلات بصورت تجربی یا آزمون وخطا اقدام می کنند .

 

2ـ11ـ3ـ چالش های اخلاقی

یکی از مهمترین موضوعات رویارویی مدرس نگرانی در مورد شیوه های اخلاقی ارزیابی(بعنوان مثال تقلب ) می باشد (آبوت و همکاران 2000) پس چه یک کلاس سنتی باشد و چه مجازی تقلب های علمی یک موضوع مهم وهمیشگی می باشد (دیک وهمکاران 2003) متذکر شدند در 12 مطالعه ای که انجام دادند 5 در صد از دانشجویان تقلب می کنند . در دانشگاه مجازی فناوری های موجود امکان تشخیص تقلب در آزمون ها و تمرینات مبتنی بر رایانه و پیشگیری موثر از آن را به دشواری فراهم می نمایند.

وینو گراد (2001 ) اظهار می کند که تقلب دانشجویان اینترنتی یکی از موانع بزرگ برای استادانی می باشد که می خواهد در اینترنت تدریس کنند .

 

2ـ12ـ مطالعه عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی

تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیر اخلاقی رایج در نظام های آموزشی می باشد که نظا م های آموزشی از سالیان دور با آن رورو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند . این پدیده بعنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه فراگیر می باشد که اکثر انها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند .

 

2ـ13ـ مطالعه ارتباط تقلب با جنسیت (دختر و پسر)

تقلب در جایگاه های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی انجام می شود. نتایج پژوهش گروه روانشناسی نشان می دهد اندازه تقلب در پسران بیش از دختران

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری