کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیامدهای خصوصی‌سازی

خصوصی سازی دو پیامداصلی دارد که به قرار زیر می باشد وبه گونه مستقیم تولید ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد :

الف: وجوه مالی را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می کند؛

ب: مالکیت مؤسسات را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می کند؛

اگر وجوه پرداخت شده به دولت از طرف بخش خصوصی از بابت بنگاه‌های واگذار شده از محل سرمایه‌گذاری داخلی ویا از محل مصرف داخلی بنگاه‌های بخش خصوصی باشد، این امر اثرهای رکودی بر تولیدات بخش خصوصی دارد. ازطرف دیگر، چنانچه وجوه مذکور از منابع خارجی تأمین شده باشند ویا بخشی از یک سرمایۀ راکد باشد، در این صورت، در کوتاه مدت این اقدام از راه افزایش عرضۀ پول وکاهش نرخ بهره، اثر انبساطی بر تولید می‌گذارد وبه افزایش سرمایه‌داری وتولید منجر می گردد. چگونگی مصرف این وجوه توسط دولت نیز اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اگر دولت مبالغ دریافتی را برای کاهش بدهی‌های خود ویا امکانات زیربنایی ویا کمک به افراد کم درآمد، به کار ببندد، هرکدام اثرهای مختلفی بر تولید ملی خواهند داشت. بهره گیری از وجوه برای کاهش بدهی‌های دولت، تأثیر انقباضی ناشی از ازدحام سرمایه‌گذاری را خنثی می کند، در حالی که سرمایه‌گذاری برای بهبود امکانات زیربنایی، به احتمال تنگناهایی را که درگذشته موجب کاهش تولید شده بودند، برطرف می کند.

ازطرفی دیگر، بیشتر دولت‌های کشورهای درحال توسعه، به افزایش قابل توجه درآمدها یا کاهش هزینه‌ها در کوتاه مدت، بیش از تأمین کارایی اقتصادی توجه دارند. بدیهی می باشد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهدو مرحمی بر کسری بودجه در کوتاه مدت خواهد بود. این موضوع موجب شده می باشد که دولت ها، علاوه بر کاهش اندازه فعالیت‌های خود در امور اقتصادی، به اولویت بندی فعالیت‌های اقتصادی بپردازند واز دخالت در کارهایی که جنبه اساسی ندارند، پرهیزکنند. به بیانی دیگر، فعالیت‌های اندک، اما به صورت کارآی دولت به مراتب بهتر از حجم وسیع فعالیت‌هایی هستند که به صورت ناکارا صورت می‌گیرند (رحیمی بروجردی،1373 :229).

2-2-2- کیفیت سود

2-2-2-1- مفهوم سود از دیدگاه حسابداری

اندازه‌گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد.  اصطلاح سود یکی ازغیرثابت‌ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد. سود حسابداری برمبنای فرض تعهدی ودرچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می گردد.

سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه‌ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام وناشی از فعالیت‌های انتفاعی مستمر واحد تجاری وعملیات فرعی، رویدادهای تصادفی وسایر عملیات، رویدادها وشرایط موثر بر واحد تجاری می باشد که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی واندازه‌گیری می گردد. بطورکلی، هدف ازاندازه گیری سود عبارتست از تعیین اینکه وضعیت یک واحدتجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده، به چه اندازه بهبود یافته می باشد (بلکوئی، 1381).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری