عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی

بنابر دیدگاه بعضی آسیب شناسان اجتماعی همواره در صد کمی از تقلب ها در جامعه هست که این در صد نرمال و قابل تحمل می باشد. اما اگر در جامعه ای این در صد رو به فزونی رفت بطور قطع برای افراد جامعه مشکل ساز خواهد گردید . برای جلوگیری از چنین فاجعه ای نهاد ها و مسئولان بایستی در کوشش کشف بستر ها عوامل وعناص موثر بر تخلف شکل گرفته در جامعه بپردازند مانند انحرافاتی که در جوامع هست در زمینه علم می باشد گاهی تکیه زیاد بر اکتشافات اصیل و مهم ممکن می باشد در شرایطی انگیزه ای جهت تحریک رقبا برای دست زدن به کار های غیر قانونی و یا تقلب آمیز گردد. واقعیت این می باشد که ساختار هنجاری علم در عین حال سبب بروز و یا شناخته شدن انحرافات نیز هست .

دو مورد از جدی ترین تخلفات از هنجار های اجتماعی علم تقلب و سرقت تالیفات اختراعات و به گونه کلی آثار دیگران به شمار می رود این انحرافات در عرصه هنجارهای اجتماعی دارای سطوح متفاوتی هستند سرقت علمی و سایر اشکال سوء رفتار تقلبی با اخلاق فردی گروهی و اجتماعی در ارتباطند این سه سطح گر چه متمایزند اما متاثر از یکدیگر هستند اگر فردی دانشمند به عنوان یک فرد دارای اخلاق حسنه باشد ممکن نیست دست به چنین رفتاری بزند . همین گونه اگر در کشوری و در شاخه علمی هنجار ها و بستر های لازم به وجود آمده باشد عضو دانشمند نمی تواند به راحتی از صداقت علمی تخلف کند . همچنین اگر در جامعه ای اخلاق و نه ضد اخلاق در اقدام و نه در حرف حاکم باشد کسی بر علیه موازین حاکم اقدام نمی کند و آنگاه به یقین اخلاق شکن علمی هم محکوم خواهد بود امروزه با پدیدار شدن نهادی به نام دانشگاه که مسئولیت تربیت علمی و اخلاق نسل تحصیل  کرده و متخصص را به عهده دارد دیگر ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند ودر واقع نوع چشم پوشی از این اقدام به خصوص در عرصه دانشگاهی چه بسا نتایجی هولناک در پی داشته باشد.

 

2ـ6-علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی

2-6-1- عوامل فرهنگی

اما عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود :

 

2ـ6ـ1ـ1ـ ضعف ارزش های اخلاقی

بعضی از صاحب نظران بر این عقیده اند که ضعف ارزش های اخلاقی در فرهنگ یک خانواده در           شکل گیری ارزش های اخلاقی فرد در اجتماع تاثیر خواه گذاشت .

 

2ـ6ـ1ـ2ـ راحت طلبی

یکی دیگر از عواملی که بر ارتکاب تقلب و سر قت علمی تاثیر گذار می باشد راحت طلبی  و انتخاب             ساده ترین کار و کمترین زحمت برای گرفتن بهترین امتیاز می باشد.

 

 

2-6-1-3- فقدان علاقه وانگیزه

به عقیده مشا رکت کننده گان علاقه و انگیزه در افراد به مقصود پژوهش عاملی می باشد که در درون شخص بایستی وجود داشته باشد . شخص بی علاقه و بی انگیزه ممکن می باشد در پژوهش دچار تخلف و انحراف گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری