شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 نظریه­های مالیات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر چند که این نظریات به گونه مدون پس از پیدایش علم اقتصادی جدید و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسما وارد دنیای علمی اقتصاد گردید اما چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده گردید انواع مالیات­ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت­ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه­وران با هدف کسب درآمد و بعضا به مقصود حفظ امنیت کشور کسب گردیده می باشد و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.پس نظریات مالیاتی نیز با در نظر داشتن تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته می باشد که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه می باشد (فرهنگ، 1389).

الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر می باشد بیشتر مالیات می­پردازد.

ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.

ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می­داند.

د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آن چیز که در تمامی نظریات می­بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات­بندی می باشد که به دلیل اهمیت آن به تبیین مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت معروف می باشد می­پردازیم.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری