کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌های ارزیابی کیفیت سود

به طورکلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به تبیین زیرمطرح  می باشد:

1) روش مبتنی برمربوط بودن با ارزش سهام: دراین روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود وقیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می گردد. هرچه اندازه ضریب همبستگی تعدیل‌شده بیش‌تر باشد، سود، متغیر مرتبط‌تری با ارزش می باشد ( بارس وهمکاران، 2001).

2) روش مبتنی برمحتوای اطلاعاتی: دراین روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، باسطوح یا تغییرات غیرمنتظره‌ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می گردد. هرچه اندازه ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک‌تر باشد، نشاندهنده‌ی بار اطلاعاتی بیش‌تری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) روش مبتنی برتوانایی پیش بینی:  در این روش مهم آن می باشد که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیرآینده راپیش بینی کند. هرچه اندازه قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش‌بینی بیش‌تری دارد.

4) روش مبتنی برسود اقتصادی:  در این روش بیش‌تر معیارهای مبتنی برپیش‌بینی هزینه‌ی سرمایه مدنظر قرارمی‌گیرد. استنباط این می باشد که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی ازجمله معیارهایی می باشد که براین روش اتکادارد (کارنلولاندسمن، 2003).

2-2-2-9- تحلیل کیفیت سود

حرفه حسابداری آمریکا وسازمان بورس اوراق بهادار سال‌ها در تلاشند تا سیستم جامع وکاملی ازرویه‌های حسابداری درجهان تدوین نمایند. پس یک فاصله با اهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آن چیز که که سرمایه‌گذاران واعتباردهندگان انتظاردارند وآنچه که حرفه حسابداری می‌تواند فراهم نماید، وجوددارد این فاصله موردانتظار تا اندازه‌ای وجوددارد، زیراعموماً شرکت‌ها درانتخاب اصول وبرآوردهای حسابداری که برنتایج مالی گزارش شده تاثیرمی‌گذارند، دارای اختیاراتی می‌باشند. براساسGAAP، اندازه اختیارات یک شرکت درتهیه صورتهای مالی، بوسیله دواصل اساسی محافظه‌کاری وبی طرفی کنترل می گردد. درحالی که اغلب عملاً این دواصل نادیده گرفته می شوند.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری