کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5-  فرضیه پژوهش

فرضیه پژوهش را نیز با در نظر داشتن هدف پژوهش، به صورت زیرصورتبندی میکنیم:

کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قبل و بعد از خصوصی سازی،تفاوت معنی دارد.

 

1-6-  کلیات روش و ابزار پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده‌ها از نوع توصیفی–پس رویدادی می‌باشد. به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون  و نیز آزمون تی زوجی بهره گیری خواهد گردید. برای این کار از نرم‌افزار صفحه گسترده Excelبرای پردازش اولیه اطلاعات به مقصود ورود به نرم افزار تحلیل آماریSPSS جهت انجام آزمون‌ و تحلیل‌های آماری بهره گیری خواهد گردید.

 

1-7-  قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی: شامل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران «‌بارعایت قلمروزمانی ‌»وصرف نظرازمحل استقرار جغرافیایی این شرکت‌ها درشهر‌های مختلف کشور می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-2-قلمرو زمانی: سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی.

1-7-3- قلمرو موضوعی: مطالعه تاثیرخصوصی‌سازی برکیفیت سودشرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

  • خصوصی سازی: عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.
  • کیفیت سود: عبارت می باشد از اظهار صادقانه سود گزارش‌شده.

1-9-  ساختار پژوهش

در این فصل مفاهیم اولیه و کلیات پژوهش تشریح گردید. ساختار پژوهش در فصول آتی به این شکل خواهد بود که در فصل دوم به مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد گردید. در فصل سوم به گونه مفصل به روش و نحوه انجام پژوهش مانند متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش‌های آماری پرداخته خواهد گردید. در فصل چهارم نیز با در نظر داشتن مفاهیم و روش‌های مطرح شده در فصل سوم، به آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت. در نهایت در فصل پنجم، نتیجه و پیشنهادات لازم اظهار خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری