کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیدایش نظریه کیفیت سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل‌گران مالی وکارگزاران بورس مطرح گردید، زیرا آنها احساس می‌کردند سود گزارش شده اندازه قدرت سود یک شرکت را آنچنان که درذهن مجسم می‌کنند، نشان نمی‌دهد. آنها دریافتند که پیش‌ بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی می باشد ضمناً تحلیل‌گران دریافتند که تجزیه وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد دراندازه‌گیری اطلاعات حسابداری، کارمشکلی می‌باشد.

تحلیل‌گران مالی کوشش می‌کنند تا چشم‌انداز سود شرکت‌ها را ارزیابی کنند. چشم‌انداز سود به ترکیب ویژگی‌های مطلوب ونامطلوب سود خالص تصریح دارد. برای مثال، شرکتی که اقلام با ثباتی درصورت سودوزیانش هست، نسبت به شرکتی که این اقلام درصورت سودوزیان آن با ثبات نیست، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش‌بینی نمایند (اسماعیلی، 1385).

2-2-2-4- مفهوم کیفیت سود

وجودزمینه‌های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع وهمچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری ازجمله الف) نارسایی‌های موجود درفرآیند برآوردها وپیش‌بینی‌های آتی ب) امکان بهره گیری ازروش‌های متعدد حسابداری باعث شده می باشد که سودواقعی یک واحد اقتصادی ازسودگزارش‌شده درصورت‌های مالی متفاوت باشد. محققان ودست‌اندرکاران حرفه حسابداری، سود رابه عنوان یکی ازمهمترین معیارهای ارزیابی عملکردوتعیین‌کننده ارزش شرکت ناگزیر به ارزیابی سود گزارش‌شده توسط واحدهای اقتصادی می‌باشند. برای ارزیابی این سودازمفهومی بنام کیفیت سوداستفاده می گردد (بلکوئی، 1381).

درمقالات مختلف درتعریف مفهوم کیفیت سودبه دوویژگی برای تعیین کیفیت سوداشاره شده می باشد: یکی ازآنهاسودمندی تصمیم‌گیری ودیگری ارتباط بیناین دومفهوم وسوداقتصادی مدنظرآقای هیکس می‌باشد. به عبارت دیگرکیفیت سودعبارت می باشد ازبیان صادقانه سودگزارش‌شده، ازسود مدنظرآقای هیکس. مقصود ازبیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده وآن چیزی که ادعای آن رادارد، می‌باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان‌دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان وهمچنین مطابقت بیشترآن با سوداقتصادی هیکس می‌باشد. اما بدلیل آن که افراد ازاطلاعات درتصمیمات متفاوتی بهره گیری می‌کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع ازسود وجود ندارد.

بعضی تحلیل‌گران مالی، کیفیت سودرا به‌عنوان سودعادی ومستمر، تکرارپذیر و ایجادکننده جریان نقدی حاصل ازعملیات می‌دانند، آنها متعقدند که کیفیت سو درقمی بین سودخالص گزارش شده وجریان نقدی حاصل ازعملیات منهای ارقام غیرتکراری می‌باشد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری