عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– تبیین‌های روان‌شناختی

بر تفاوت‌های فردی افراد که براساس عوامل روان‌شناختی نظیر هوش و نوع شخصیت تعیین می گردد، تمرکز نموده‌اند. روان‌شناسان هر فرد را همچون شخصیت منحصر به فردی می‌دانند که راه یافتن ریشه‌ها و عواملی که فرد را مستعد رفتار انحرافی می کند، شناخت ویژگی‌های فردی از نظیر اختلالات شخصیتی، خشم، اضطراب، افسردگی، لذت‌جویی، کم‌هوشی و تعلق خاطر به دیگران می باشد، با ابداع آزمون‌های هوش، تبیین‌های جرم و بزهکاری و جنبه روانی رفتار متمرکز شده می باشد. علاوه بر تأکید روان‌شناسان به دنبال یافتن ارتباط بین جرم یا نوع خاصی از شخصیت، نظیر شخصیت «روان‌رنجور» بوده‌اند. با آغاز قرن بیستم، رویکرد روان‌شناختی جرم توسعه پیدا نمود. بعضی از عوامل اساسی رویکرد روان‌شناختی شامل مفاهیمی زیرا عقب‌افتادگی ذهنی، بیماری روانی و پیکربندی شخصیت می گردد که موجب ارتکاب جرم می گردد (رحیمی و ادریسی، 1389).

نمونه‌هایی برجسته از این تبیین‌ها که براساس همین کانون‌های توجه دسته‌بندی شده‌اند عبارتند از: دیدگاه‌های روان پویایی[1]، الگوهای روان‌کاوی[2]، نظریه دلبستگی[3].

 

2ـ15-3ـ تبیین‌های جامعه‌شناختی

2ـ15ـ3-1ـ رویکرد کارکردی ـ ساختی

تئوری‌های کارکردی ـ ساختاری در این نکته هم داستانند که بایستی رخدادهای جامعه را «از نقطه نظر نظام اجتماعی» و پایبندی افراد به صول و قواعد و بقای آن نگریست و براساس آن تعیین نمود که افراد طبق آن قواعد اقدام می‌کنند یا نه. وانگهی آنها فرض را بر آن قرار می‌دهند که نوعی وفاق درمورد رفتارهای صحیح هست و همچنین وفاق موجب ثبات اجتماعی می گردد. تأکید تبیین‌های ساختی بر آن می باشد که نظام اجتماعی، موجودیتی یکپارچه و واحد دارد که پیش از هر چیز بر نوعی وفاق ارزشی و هنجاری در میان بخش‌های عمده جامعه استوار می باشد. این وفاق در عین حال دارای نوعی ویژگی‌های کارکردی در جهت محافظت از انسجام جامعه می باشد. و بر همین اساس، تقریبا تمام افراد را از علایق و انگیزه‌هایی مشابه و سو گرفته در همان جهت برخوردار می‌سازد. این تبیین‌ها شکل‌گیری کجروی و جرم را معلول انواعی از «ترتیبات اجتماعی غیر کارکردی» در درون ساختارهای جامعه می‌دانند که فرصت‌هایی کاملاً متفاوت را برای به کار گرفته شدن استعدادهای افراد در راههای شروع اجتماعی پدید می‌آورد. و در بسیاری موارد نیز بسیاری را از فرصت‌های در خور توجه محروم می کند. آنها مدعی‌اند این وضع، تفاوت‌هایی را در اقدام، میان آرزوها و سوداهای افراد و فرصت‌ها و ابزارهایی را که برای نیل به این آرزوها در اختیار دارند، موجب می گردد. این تفاوت‌ها، کنش‌ها و فشارهایی را بر قشرهای محروم از فرصت وارد می‌آورد و آنان را به ارتکاب جرم رهنمون می گردد. براین اساس ساختارگرایان همت خود را مصروف یافتن گونه‌هایی متفاوت این ترتیبات غیر کارکردی (مانند تحصیلات ناکافی، ناملایمات اقتصادی یا بی‌سازمانی اجتماعی، می‌سازند (سلیمی و داوری، 1386: 321).

در سطور زیر بعضی از گونه‌های متفاوت این تبیین‌ها را با مطالعه مفاد نظریه‌ها و یافته‌هایی را که مطابق با ماهیت پژوهش حاضر می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

[1] – Psychody namic.

[2] – Psychoanalytic models.

[3] – Attachment thory.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری