ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

فرضیات اصلی

 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با عملکرد مدیریت ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با عملکرد مدیریت ارتباط معنی داری هست.

فرضیات فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت از دو سنجه ی بازده دارایی ها (ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی (CFO) و برای اندازه گیری عملکرد بازاری شرکت از سنجه های بازده خرید و نگهداری (BAHR) و بازده انباشته غیر عادی (CAR) بهره گیری می گردد، فرضیه های فرعی زیر را می توان بیان نمود:

 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ها ارتباط معنی‌داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها ارتباط معنی داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی ارتباط معنی‌داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ها ارتباط معنی‌داری هست.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی ارتباط معنی داری هست.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

 1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

 1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید