عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

بعد از آنکه محقق موضوع پژوهش را انتخاب نمود لازم می باشد تا روش پژوهش مناسبی را اتخاذ نماید(دلاور, 1387). روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد (خاکی 1378). روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به هدف به شمار می طریقه. پس شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش پژوهش مناسب می باشد. در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیقی می باشد که متناسب با آن پژوهش خاص باشد.

در این فصل، روش انجام پژوهش، جامعه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و روش مورد بهره گیری برای تحلیل داده ها معرفی می گردد. سپس در ادامه، قلمرو زمانی پژوهش، فرضیه ها، مدل پژوهش و نحوه محاسبه متغیر های مدل ارائه خواهند گردید. در نهایت روش آماری مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه های پژوهش مطرح می گردد.

3-2- نوع روش پژوهش

این پژوهش از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. پژوهش کاربردی تحقیقی می باشد که نظریه ها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرد. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. اما این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر حسب روش، تحقیقی توصیفی به شمار می رود. پژوهش توصیفی آن چه را که هست، بدون دخل و تصرف توصیف و تشبیه می کند. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. این نوع از پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات به مقصود آزمون فرضیه ها و یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.

در میان انواع تحقیقات توصیفی، این پژوهش از نوع همبستگی می باشد؛ زیرا ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را مطالعه می کند. در تحقیقات همبستگی محقق به دنبال این می باشد که مشخص کند که آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی هست یا خیر. هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد اثبات برقراری و به کارگیری آن ارتباط در انجام پیش بینی ها باشد. پژوهش همبستگی ارتباط علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود ارتباط را توصیف می نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری