عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نوع روش پژوهش

این پژوهش از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. پژوهش کاربردی تحقیقی می باشد که نظریه ها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرد. هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. اما این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر حسب روش، تحقیقی توصیفی به شمار می رود. پژوهش توصیفی آن چه را که هست، بدون دخل و تصرف توصیف و تشبیه می کند. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. این نوع از پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات به مقصود آزمون فرضیه ها و یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.

در میان انواع تحقیقات توصیفی، این پژوهش از نوع همبستگی می باشد؛ زیرا ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را مطالعه می کند. در تحقیقات همبستگی محقق به دنبال این می باشد که مشخص کند که آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی هست یا خیر. هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد اثبات برقراری و به کارگیری آن ارتباط در انجام پیش بینی ها باشد. پژوهش همبستگی ارتباط علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود ارتباط را توصیف می نماید .

در نهایت پژوهش حاضر از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی می باشد. زیرا با این پیش فرض اقدام به انجام پژوهش شده می باشد که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی هست و با انواع روش های آماری قابل نظاره و اندازه گیری هستند. در واقع  تئوری اثباتی وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار می دهد نه وضعیتی که بایستی باشد(تئوری دستوری). با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، در این پژوهش به مقصود تأیید و یا رد فرضیه ها، مجموعه ای از اطلاعات تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از نرم افزار ره آورد جدید و نیز گزارش های انتشار یافته در سازمان بورس و اوراق بهادار جمع آوری شده، مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری