عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیه های پژوهش

مطابق با اهداف خصوصی سازی و با در نظر داشتن دیدگاه موافقان آن، در اجرای برنامه های خصوصی سازی به دنبال تحریک و توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت، توسعه بازارهای سرمایه و همچنین بهبود سیستم حاکمیت شرکت ها می باشیم. دستیابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست و مفید به سرمایه گذاران، سهامداران و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات امکان پذیر نمی باشد. در این پژوهش، برای مطالعه این موضوع معیار کیفیت سود مورد نظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکت ها پس از خصوصی سازی بهبود پیدا نمود، این به آن معنی می باشد که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازار های سرمایه، گسترش رقابت و …) موفق بوده می باشد.

اما مخالفان خصوصی سازی عقیده دارند که خصوصی سازی باعث افزایش منافع افراد محدودی می گردد. آنها بر این باورند که شرکتها و سازمان هایی که در پی اجرای خصوصی سازی به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری می باشند، در ارائه اطلاعات و خدمات به افرادی توجه می کنند که برای آنها سودآور هستند و کل بازار سرمایه را مورد توجه قرار نمی دهند. همچنین آنها عقیده دارند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت و نفوذ در فعالیت های سیاستگذاری و تصمیم گیری در بخش های عمومی و صنعت مورد نظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و بعضی افراد خاص می پردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی بر تقسیم سرمایه بین عموم مردم می باشد. لذا کیفیت سود پایین در این پژوهش مهر تاییدی بر نظرات مخالفان خصوصی سازی خواهد بود زیرا کیفیت سود پایین نشان از آن دارد که مدیریت برای دفاع از منافع افراد خاص سود را دستکاری کرده و باعث کاهش کیفیت آن شده می باشد که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود.

در این پژوهش به دنبال این هستیم که دریابیم خصوصی سازی مطابق با اهداف و رویکرد طرفدارانش، باعث بهبود کیفیت سود می گردد و یا اینکه با در نظر داشتن رویکرد مخالفانش، کاهش کیفیت سود را به همراه خواهد داشت. در نتیجه در این پژوهش به دنبال آزمودن فرضیه زیر می باشیم:

فرضیه: بین کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی  شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری  هست .

به مقصود آزمون این فرضیه ، فرضیه های صفر و یک به صورت زیر تعریف می شوند:

بین کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی ارتباط معنی داری  وجود ندارد

بین کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی ارتباط معنی داری هست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری