عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

3-5-1- دوره زمانی انجام پژوهش

با در نظر داشتن اینکه ما در این پژوهش به مطالعه کیفیت سود قبل و بعد از خصوصی سازی شرکتهای دولتی می پردازیم، لذا از لحاظ زمانی، معیار ما زمان خصوصی سازی شرکتهای مورد نظر می باشد. پس ما با در نظر داشتن دوره جدید خصوصی سازی، شرکتهایی که در سالهای 1384 تا 1389 خصوص سازی شده اند را در نظر گرفتیم و از آنجا که به مطالعه تاثیر خصوصی سازی بر کیفیت سود، در سه سال قبل و بعد خصوصی سازی پرداختیم، دوره زمانی پژوهش ما، بین سالهای 1381 تا 1392 می باشد.

3-5-2- مکان انجام پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش در حوزه موضوعی کیفیت سود قرار داشته و به تبیین تاکید خصوصی سازی بر کیفیت سود می پردازد..

3-6- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به مقصود نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بهره گیری می گردد. بدین مقصود کلیه شرکت های جامعه آماری که دارای شرایط زیر هستند انتخاب و بقیه حذف می شوند:

  • سال مالی خود را در دوره تغییر نداده باشند .
  • بین سالهای 1384 تا 1389 خصوصی سازی شده باشند.
  • اطلاعات مورد نیاز آنها مانند صورتهای مالی اساسی، یادداشتهای توضیحی قبل و بعد از خصوصی سازی در دسترس باشد.
  • به مقصود همگن کردن نمونه آماری، جزء شرکتهای فعال در صنایع واسطه‌گری، بانکی و بیمه‌ای به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن‌ها نباشند.

با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده در این زمینه و با بهره گیری از مقادیر بدست آمده در تحقیقات مشابه قبلی و با بکارگیری فرمول کوکران تعداد 43 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند. (نجات و همکاران، 89، ص 75)

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری