کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مفهوم اقتصادی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده می باشد. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیک‌ها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت  به مفهوم سود توجه کردند وآن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب‌وکار داشتند، مربوط نمودند. (همان).

درآغازسده بیستم ایده‌هایی در مورد سود ارائه گردید. فیشر، لیندا لوهیکس درمورد ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف نمود: یک سلسله از رویدادها که به حالت‌های مختلف مربوط می شوند:  لذت بردن از سود روانی، سود واقعی وسود پولی.

سود روانی عبارت می باشد از مصرف واقعی شخص از کالاها وخدماتی که موجب لذت روانی وتامین خواسته‌ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی می باشد که نمی‌توان آن را به صورت تقریبی بیان نمود. سود واقعی عبارتست از اظهار رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت‌های روانی می گردد. سود واقعی را می‌توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری نمود. به اظهار دیگر، با پرداخت پول برای خرید کالا یاخدمات، قبل یا بعداز مصرف، می‌توان رضایت حاصل شده ازطریق لذت روانی ناشی ازسود را محاسبه نمود. از این‌رو، سود روانی، سودواقعی وبهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول‌هایی می باشد که به قصد مصرف در جهت تأمین بهای زندگی دریافت می شوند. به هرحال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل می‌دهد وسود پولی مرحله ای از سود می باشد که اغلب آن‌راسود می‌دانند، فیشر تصور نمود که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه )جنبه عملی وکاربرد بیشتری دارد (ظریف‌فرد، 1378).

لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده(بهره)» بیان نمود ومقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه‌ای درطول زمان می باشد. این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی درقالب مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می‌رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجودآید، مطرح گردد.

هیکس اقتصاددان انگلیسی وبرنده جایزه نوبل با بهره گیری ازمفاهیم ارائه شده بوسیله فیشرولیندال، تئوری عمومی «سوداقتصادی» را ارئه نمود که می‌توان آن رابدین صورت تشریح نمود که سودعبارتست از حداکثر مبلغی که یک شخص می‌تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند، بطوری که ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد (جهان خانی وظریف‌فرد، 1378).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری