عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر کیفیت سود

ارقام سوداز طریق انتخاب‌های مدیران وحسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقضاوت‌های شخصی مدیران درمور درویه‌های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیرقرارمی‌گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب‌های حسابداری برای دستکاری سودها وگمراه کردن کاربران بهره می‌گیرد. افزون براین، مدیران ممکن می باشد عناصرسودها را برای بهتر ازواقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند وبااین کار کیفیت سودگزارش شده را به حداقل می‌رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم‌گیری‌های خود به سودهای مزبور اتکا می‌کنند، دچار اشتباه شده وتحلیل‌گران مالی نیزنمی‌توانند پیش بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی درآینده انجام دهند. سیگال  (1979) معتقداست ارقام سود بایستی صداقت، قابلیت اطمینان وقابلیت پیش‌بینی داشته باشند. صداقت یعنی بایدبه دور از هرگونه پیش‌داوری ودستکاری برنامه‌ریزی شده برای مطلوب نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی باشند وقابلیت اطمینان نیز یعنی این که ارقام سودهای گزارش شده بایستی ارزیابی درستی از قدرت سودآوری شرکت ارائه دهند ونیز بتوان از طریق آنها طریقه سودآوری آینده راپیش‌بینی نمود.

کیفیت سود رامی‌توان به سه دسته‌ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی وسودمنعکس کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم نمود. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سودجاری می باشد. هرچه پایداری سود بیش‌تر باشد، یعنی شرکت توان بیش‌تری برای حفظ سودهای جاری دارد وفرض می گردد کیفیت سود شرکت نیز بالاتر می باشد. سطوح ارقام تعهدی نیزبا کیفیت سود ارتباط‌ی معکوس دارد، زیراهرچه اندازه ارقام تعهدی سود بیشترباشد، کیفیت سود شرکت کاهش می‌یابد. هم‌چنین، هرچه سودحسابداری که گزارش می گردد منعکس کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجودباشد، به همان اندازه کیفیت سود نیزافزایش می‌یابد ( مکنیکالس[1]، 2002).

[1] Mc Nichals

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری