عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته:

 • ارتباط با اشخاص وابسته از ویژگیهای معمول فعالیتهای تجاری می باشد. برای مثال، بعضی واحدهای تجاری بخشی از فعالیتهای خود را ازطریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‌دهند. در این شرایط، واحد تجاری با داشتن کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قابلملاحظه می‌تواند بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه‌پذیر تأثیر بگذارد.
 • همچنین ارتباط با شخص وابسته می‌تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری تأثیر داشته باشد. اشخاص وابسته ممکن می باشد معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیروابسته انجام نمی‌دهند. حتی اگر معامله‌ای با اشخاص وابسته صورت نگیرد. وجود ارتباط به تنهایی ممکن می باشد برای تأثیرگذاری بر معاملات واحد تجاری با سایر اشخاص کافی باشد. برای مثال، پس‌ از این‌ که‌ یک‌ واحد تجاری‌ توسط‌ واحد تجاری‌ دیگر تملک‌ گردید، ممکن‌ می باشد‌ به‌سبب‌ رقابت‌ بین‌ واحد تجاری‌ طرف‌ معامله‌ و یکی‌ از واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌، به‌ روابط‌ تجاری‌ با واحد تجاری‌ طرف‌ معامله‌ خود خاتمه‌ دهد. همچنین‌، صرف‌وجود ارتباط‌ با اشخاص‌ وابسته‌ ممکن‌ می باشد‌ سبب‌ گردد یکی‌ از دو طرف‌، به علت‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ طرف‌ دیگر، از پرداختن‌ به‌ امری‌ اجتناب‌ کند. برای مثال، ممکن‌ می باشد‌ یک‌ واحد تجاری‌ فرعی‌ طبق‌ دستور واحد تجاری‌ اصلی‌ از انجام‌ فعالیتهای‌ پژوهش‌ و توسعه‌ منع‌ گردد.
 • به علت های مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حسابهای فیمابین و ارتباط با اشخاص وابسته ممکن می باشد بر ارزیابی بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی از عملیات واحد تجاری شامل ارزیابی ریسک و فرصتهای پیش روی واحد تجاری، تأثیر بگذارد.
 • در ارزیابی هرگونه ارتباط احتمالی با اشخاص وابسته، به محتـوای ارتباط و نه صرفاً شکل قانونی آن توجه می گردد.
 • طبق مفاد این استاندارد، اشخاص زیر لزوماً اشخاص وابسته نیستند:
 1. دو واحد تجاری صرفاً بواسطه داشتن عضو هیئتمدیره یا مدیر اصلی مشترک، علیرغم وجود بندهای ” د “ و ” و“ در تعریف شخص وابسته،
 2. دو شریک خاص صرفاً بواسطه داشتن کنترل مشترک بر یک مشارکت خاص،
 3. تأمین کنندگان منابع مالی، اتحادیه‌های تجاری، شوراهای کارگری، مؤسسات خدمات عمومی و ادارات دولتی، صرفاً به واسطه معاملات عادی با واحد تجاری (حتی اگر بتوانند آزادی اقدام واحد تجاری را محدود یا در فرآیند تصمیم‌گیری آن مشارکت کنند)، و
 4. مشتریان، فروشندگان، صاحبان حقامتیاز، توزیع‌کنندگان یا نمایندگیهایی که واحد تجاری حجم قابل ملاحظه‌ای از معاملات تجاری خود را با آنها انجام می‌دهد، هرگاه ارتباط صرفاً به واسطه وابستگی اقتصادی حاصل شده باشد.

طبق‌ فصل‌ دوم مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ تلقی‌ می گردد که‌ بتواند برتصمیمات‌ اقتصادی‌ بهره گیری‌کنندگان‌ که‌ برمبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ اتخاذ می گردد، تأثیر بگذارد. اعمال‌ کیفیت‌ اهمیت‌ در زمینه‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، مستلزم‌ دقت‌ خاص‌ می باشد‌. در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ اهمیت‌ معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌، نه‌تنها اهمیت‌ آنها برای‌ واحد تجاری‌ گزارشگر، بلکه‌ اهمیت‌ آنها در ارتباط‌ با شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ نیز بایستی در موارد زیر مدنظر قرار گیرد :

الف.هنگامی‌ که‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از مدیران اصلی واحد تجاری باشد،

ب. یا هرگاه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌ از خویشاوندان‌ نزدیک‌ شخص مورد تصریح‌ در
بند ” الف‌“ باشد، یا

ج. چنانچه‌ شخص‌ وابسته‌ طرف‌ معامله‌، واحد تجاری‌ تحت‌ کنترل‌ اشخاص مورد تصریح‌ در بندهای‌ ” الف‌“ یا ” ب‌“ باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

 1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری