عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

2  قرائن مالیاتی

قرائن مالیاتی عبارت می باشد از عواملی که در هر رشته از مشاغل با در نظر داشتن جایگاه شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می­رود و فهرست آن به تبیین زیر می باشد:

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- اندازه تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می گردد یا اندازه تمبرمصرفی آنها

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب  (فرهنگ، 1388، 47).

5-2-2 نسبت مالیاتی

نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص­های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار می باشد، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می­برد.(رزاقی-1388)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبت مالیاتی به مشخصه­های زیر بستگی دارد که خود جنبه­های مختلف سیستم مالیاتی را اظهار می­دارد:

الف: مشخصه­های آماری : تعدادی از آنها که تأثیر مهمتری در تعیین ومیزان مالیات اعمال می­کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و… .

ب: مشخصه­های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه­ها به صورت کیفی می­باشند که بایستی در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می­توان به موارد زیر تصریح نمود: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، اندازه فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و… .

ج: مشخصه­های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در اندازه نسبت مالیات تأثیر موثری را اعمال می­نمایند. این سیاستها پایه­های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق­ها و فعالیت­های مالیاتی را مشخص می­نمایند.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری