شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

1تعاریف  مفاهیم واژه ها و اصطلاحات:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرار مالیاتی : ‎هرگونه کوشش‎ ‎غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد ‏ عواید و‎ ‎منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می گردد‎..(خجسته-1388)

تاثیر : اندازه یا درجه ای می باشد که سازمان ها به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل می شوند .

( دفت،1377)

مؤدی: فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که اقدام به فروش،صادرات یا واردات کالاها وخدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می کنند وطبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی اعلام می نماید مکلف به ثبت نام شده اند،مؤدی محسوب می شوند .

آموزش: مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ می گردد یا انجام می گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به هدفهای آموزشی می باشد.( هاشم پور بختیاری،1385: 4)

عدم آگاهی مودیان:عواملی که به علت عدم اطلاعات و آگاهی مودیان موجب می شوند آنها نسبت به تکالیف قانونی خود و نحوه اجرای این نوع مالیات دچار اشتباه شوند.

11-1. ساختار کلی پژوهش:

در این فصل کلیات پژوهش شامل اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش مورد بحث قرار گرفت .

در فصل دوم، آغاز به مباحث نظری پژوهش پرداخته و معیارهای شناخت مباحث مالیاتی اظهار خواهد گردید. در ادامه نیز اختصار ای ازپیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارائه خواهد گردید .

در فصل سوم، روش پژوهش و جمع آوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل پژوهش، نحوه آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی می گردد.

فصل چهارم ،به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری پژوهش اختصاص دارد.

فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به همراه پیشنهادات پژوهش اظهار خواهد گردید.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری