عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه و روش نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان می باشد که تعدادشان 103 نفر می باشد.

 

1-10- قلمرو پژوهش

هر تحقیقی بایستی داری قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل پژوهش بر موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد

  • قلمرو زمانی پژوهش: از نظر زمانی مربوط به داده های نمونه آماری طی سالهای 1392لغایت 1393 می باشد.
  • قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه ارتباط تقلب تحصیلی با عوامل موثر در دانشگاه می باشد.
  • قلمرو مکانی پژوهش: مر بوط به دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان می باشد.

 

1-11- روش گردآوری اطلاعات

برای گردآوری ادبیات موضوعی و مبانی نظری فرضیه ها از مطالعات کتابخانه ای یعنی بهره گیری از              کتاب ها، مقالات، پایان نامه های تحصیلی و برای داده های مربوط به نمونه آماری از نرم افزار Spss بهره گیری شده می باشد.

 

1-12 – چارچوب کلی پژوهش

این پژوهش از 5 فصل به تبیین ذیل تشکیل شده می باشد:

در فصل اول، موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن، اهداف اساسی انجام پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و تعریف واژه­ها و اصطلاحات اظهار شده­اند. فصل دوم به ادبیات و تئوری­های موجود در ارتباط با مبانی نظری فرضیه­های پژوهش پرداخته می باشد. همچنین، سابقه­ی تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز به صورت کامل اظهار شده می باشد.در فصل سوم، چگونگی اجرای روش پژوهش تصریح شده می باشد. جامعه­ی پژوهش، نمونه­ی پژوهش و چگونگی انتخاب آن از بین اعضای جامعه و روش­های گردآوری اطلاعات تبیین داده شده می باشد. در ادامه مدل­های آماری و اقتصادسنجی مربوط و فرضیه­های آماری پژوهش ارایه شده می باشد.

در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از به­کارگیری روش­ها و مدل مورد بهره گیری، آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید