عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته

شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری می باشد که :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • الف. به‌گونه مستقیم، یا غیرمستقیم ازطریق یک یا چند واسطه :
 • واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل گردد، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاری فرعی و واحدهای تجاری فرعی هم‌گروه)
 • در واحد تجاری نفوذ قابلملاحظه داشته باشد، یا
 • برواحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.

ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان  ” حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ )

 • ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 23 با عنوان ”حسابداری مشارکتهای خاص“)
 • د. از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد
 • ﻫ.. خویشاوند نزدیک اشخاص تصریح شده در بندهای ”الف“ یا ”د“ باشد
 • و. توسط اشخاص تصریح شده در بندهای ”د“ یا ”ﻫ “  کنترل می گردد، تحت کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه آنان می باشد و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رأی آن به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ایشان باشد، و
 • ز. طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل اینگونه طرحها باشد.

معامله با شخص وابسته: انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن می باشد.

خویشاوندان نزدیک: خویشاوند نسبی و سببی فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع گردد که معمولاً شامل خویشاوندان نسبی و سببی طبقه‌اول تا سوم می باشد.

کنترل: توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌مقصود کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.

مدیران اصلی: اشخاصی‌ که به‌گونه موظف یا غیر موظف اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فعالیتهای واحد تجاری را به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم برعهده دارند، از جمله شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی.

کنترل مشترک: مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی.

نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیریهای‌مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، اما نه در حد کنترل سیاستهای مزبور.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

 1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

 1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری