عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

تعیین قلمرو پژوهش، یکی از نکات مهم هر پژوهش می باشد. تعیین دقیق چهارچوب موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش باعث افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش می گردد و از اتلاف زمان، هزینه و نیروی انسانی جلوگیری می کند. پس هر پژوهشی بایستی دامنه مشخص و تعریف شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش اشراف کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهد. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی با تبیین زیر می‌باشد.

الف) قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی در حیطه مطالعات حسابداری مالی (معاملات با اشخاص وابسته) می باشد.

ب) قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی پژوهش بین سالهای 1386-1391 می باشد.

1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات پژوهش

معامله با شخص وابسته: طبق استاندارد حسابدرای شماره 12، عبارتست از انتقال دارایی ها یا بدهی ها یا انجام خدمات بین اشخاص وابسته، صرفنظر از مطالبه یا عدم مطالبه قیمت.

عملکرد شرکت: در این پژوهش عملکرد شرکت از دو جنبه مورد مطالعه قرار می گیرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد مدیریت شرکت: که از دو سنجه ی بازده دارایی ها (ROA) و خالص جریان نقد عملیاتی (CFO) برای اندازه گیری آن بهره گیری می کنیم.

عملکرد بازاری شرکت: از سنجه های بازده خرید و نگهداری(BAHR) و بازده انباشته ی غیر عادی(CAR) بهره گیری می کنیم.

1-11 ساختار پژوهش

این پژوهش در قالب پنج فصل و به صورت زیر ارائه شده می باشد:

در فصل حاضر (فصل اول) پژوهش، کلیاتی از پژوهش ارائه گردید که شامل تشریح و اظهار موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌ها و سوال های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژه‌های پژوهش می‌باشد.

فصل دوم شامل مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی پژوهش، تحقیقات مختلفی را که از زوایای گوناگون به مطالعه موضوع این پژوهش پرداخته‌اند اظهار می‌گردند.

در فصل سوم روش پژوهش اظهار شده می باشد. در این فصل آغاز فرضیه‌های پژوهش، جامعه‌ و نمونه‌ی آماری پژوهش اظهار می گردد و سپس به چگونگی آزمون فرضیه‌های پژوهش می‌پردازد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافته‌های پژوهش اختصاص دارد که در آن آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها آورده شده می باشد.

فصل پنجم شامل اختصار‌ی پژوهش، نتایج و پیشنهادات می‌باشد. این فصل با ارائه‌ی اختصار‌ای در ارتباط با موضوع پژوهش و نتایج آن شروع شده و سپس به تحلیل تطبیقی یافته‌های پژوهش می‌پردازد و پیشنهاداتی ارائه می گردد. در پایان، فهرست منابع و مآخذ پژوهش به پیوست ارائه می گردد.

 

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری