عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی پژوهش دوره پرداخت الکترونیکی مالیات(ازسال 13۹۰الی 139۲)که با تهیه پرسشنامه و اظهار نظر از 30 نفر دارای تخصص مالی و مالیاتی در نظر گرفته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9-1 جامعه آماری :

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5).

انجام هر پژوهش علمی مستلزم صرف هزینه و زمان  می باشد به همن دلیل امکان مطالعه همه جمعیت و یا جامعه آماری نمی باشد . لذا هر محققی با در نظر داشتن چنین واقعیتی درصدد بر می آید از طریق نمونه گیری ، اطلاعات احتمالی را با بهره گیری از تحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند، و در نهایت از طریق تعمیم ، این اطلاعات را به جامعه مورد نظر منتسب نمایند(خاکی، 1384، 56). هدف اصلی پژوهش، کشف اصولی می باشد که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم ممکن نمی باشد. بعضی از جامعه ها به اندازه ای بزرگ هستند که نمی توان مشخصات آن ها را اندازه گرفت، زیرا قبل از اینکه اندازه گیری پایان پذیرد، جامعه تغییر خواهد پیدا نمود. پس بایستی از جامعه آماری انتخاب شده، کل یا نمونه ای را به صورت علمی یا تصادفی برگزید و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج نمود و در نهایت نتایج داده های تحلیل شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد. هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش های علمی تهیه بیانیه های دقیق و با معنی درمورد یک گروه بر پایه مطالعه زیرمجموعه ای از آن گروه می باشد (خاکی، 1387، 271). نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده می باشد که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می گردد. جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی می باشد که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می گردد (دلاور، 1385، 89). نمونه گیری فرایندی می باشد که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکی، 1387، 272).

برای تعیین حجم نمونه با در نظر داشتن دردسترس نبودن تعداد دقیق جامعه آماری(N)، ازفرمول کوکران حجم جامعه آماری با خطای حدی 5% ، به دست می اید. Z=1.64) و p=0.5 و q=0.5  e=0.15 )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید