عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– بی‌هنجاری تالکوت پارسونز[1]

جامعه‌شناس آمریکایی، تالکوت پارسونز، اظهار می‌دارد که بی‌هنجاری حالتی می باشد که در آن تعداد زیادی از افراد در مقیاس گسترده‌ای فاقد انسجام گروهی تعیین شده توسط الگوهای نهادی و ثابت، که لازمه بقای فردی و کارکرد مطلوب در نظام اجتماعی مستقر می‌باشد، هستند. از آنجا که فقدان انسجام مانع از پژوهش ثبات فردی می گردد، عدم ثباتی که از آن ناشر می گردد، به وجود آورنده نوعی پیشداروی روان بیمارانه‌ای از دیدگاه عده زیادی افراد می باشد که در اندیشه کارکرد نظام اجتماعی هستند. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بی‌هنجاری موجد نوعی بی‌نظمی در سطح جمعی می باشد که از طریق اختلال در کارکرد نظام اجتماعی متمایز می گردد.

پس شرایط خاص فرهنگی به اتکاء الگوهای ثابت نهادی جامعه در کیفیت انسجام گروهی به مداخله می‌پردازد. اما در اینجا این سوال پیش می‌آید که مسأله بی‌هنجاری از کجا ناشی می گردد؟ آیا تغییراتی در شرایط اجتماعی رخ می‌دهد و تعاریف قبلی از شرایط شکل گرفته را دگرگون می کند، و یا تحولاتی که در روش‌های جاری زندگی اتفاق می‌افتد، وضع را برای ایجاد بی‌هنجاری مناسب می کند؟ اندازه معینی از بی‌هنجاری ضرورتاً با هر نوع نظام اجتماعی، شخصی و فرهنگی ملازمه دارد. به نحوی که هیچگاه نمی‌توان توافق مطلق و کاملی را میان این سه نظام در شرایط خاص جامعه نظاره نمود. اما فقدان انسجام مجموعه این نظام در شرایط خاص جامعه وقتی مطرح می گردد که اندازه بی‌هنجاری از حد متعارف تجاوز می کند و نمی‌توان آنرا در ردیف محرک‌های پویایی فرهنگی به حساب آورد. به‌طوری که پارسونز تصریح می کند، عکس‌العمل‌های افراد پیش روی بی‌هنجاری، از طریق حالت فقدان تأمین عمومی که غالباً با بحران‌های ناشی از تشویش، نگرانی و پرخاشگری مرتبط می باشد عیان می گردد (محسنی، 1390: 57)

 

[1]– Parsons, Talacot..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری