ضرورت هاي مذهبي ازدواج:

1-عامل حفظ پاكدامني است

2-عامل تكميل ايمان است

انواع مشكلات ازدواج:

1-مشكل اقتصادي 2-وجود فاصله بين بلوغ اقتصادي و طبيعي

3-مشكل اجتماعي 4-مشكل قانوني 5-مشكل اعتماد و اطمينان

راه حل مشكلات

  • والدين دو طرف 2-كمك افراد خير 3-دادن وام هاي طويل المدت

لزوم دقت در انتخاب همسر

در تحقيق راجع به خصايص و صفات همه بايد بيشترين دقت را به كار برد از آن بابت كه پيمان زناشويي تنها پيمان يك زن و مرد نيست بلكه گروهي كثير از كسان و بستگان زن و مرد نيز در آن شركت و دخالت دارند. درگيري ها و عوارض احتمالي آن ديگران را تحت تأثير قرار داده و وادار به مداخله خواهد كرد از سويي ديگر زن و شوهر چون لباس و پوشش يكديگرند در نماي زشت و زيبايي هم اثر دارند ما ضرورت اين دقت را از دو ديد مورد بررسي قرار مي دهيم:

1-از ديدگاه عقل و مذهب

2-از ديدگاه معاشرتي

در ازدواج به چه جنبه هايي نبايد توجه داشت

آنچه را كه نبايد به آن توجه شود و يا كمتر مورد نظر باشد، كه متأسفانه در ازدواج‌هاي امروزي بسيار مورد توجه و نظر است عبارتست از فقر مالي شوهر، رتبه و مقام ظاهري، عنوان، جمال و موقعيت او. اساس فكر در انتخاب همسر بايد متوجه اين مسئله باشد كه مرد در تكاپو و در تلاش براي كسب معاش بوده و در اين راه تنبلي و تن پروري به خرج ندهد، بقيه مسائل چندان مهم نيست. بايد بررسي شود كه آيا او تن پرور و بيكار است يا در تلاش براي كار و فعاليت؟ آيا داراي علو طبع، عظمت روحي، دليري و از اين قبيل است يا نه؟ وگرنه چه فايده يك شوهر اينده فردي عالي مقام، صاحب عنوان و ثروتمند باشد ولي از نظر روحي فقير و در جنبة تحمل ممسك و بخيل؟

شرايط اسلامي براي زن در ازدواج

1-از لحاظ خانواده 2-از جنبة ايمني و اعتقادي 3-در جنبه اخلاقي 4-از لحاظ فكري

5-در جنبة ذهني 6-در جنبة جسمي 7-از لحاظ سني 8-در جنبة دوشيزگي

9-از لحاظ زايا بودن 10-از لحاظ ديگر صفات

ازدواجهائي وجود دارد كه مشروط به اجازه است مي دانيم در ازدواج با دوشيزة باكره اجازة‌ پدر شرط است اين اجازه بدان خاطر نيست كه او را به حساب نياورده و يا رضايت او را در ازدواج شرط ندانيم بلكه اين امر به خاطر جلوگيري از نابساماني هايي است كه در اثر تجزية اندك دختر (آن هم دختري كه در نظام خانوادگي اسلام تربيت شده است) و شدت رقت قلب او در مواجهه با مسائل معاشرتي پيش مي آيد و ممكن است مانع ادامه حيات زوجين در كانون گرم خانوادگي باشد.

توضيح راز مشروط بودن ازدواج

در زندگي اسلامي دختر اغلب در محيط خانه سرگرم زندگي و تمرين انجام وظايف مادري، همسري و مديريت خانه است. پس زمينة تجربه آموزي او از پسراني كه در محيط بيرون از خانه فعاليت و تلاش دارند كمتر است پس در انتخاب همسر راهنما و مشاوري دلسوز براي او لازم است تا احساس و عواطف او را تحت كنترل آورده و از تسليم بي حساب نسبت به آنكس كه خواستار زندگي با اوست جلوگيري به عمل آورد. شرط اجازة پدر

اجازه پدر در ازدواج دختر بايد مصلحت جويانه باشد نه مستبدانه و پدر مصالح دختر را در نظر گيرد نه مصالح شخصي را. در صورتي كه وضع خلاف آن باشد شرط اجازة‌ساقط شده و حق ولايت از او سلب خواهد شد:

در همه حال رضايت دختر در ازدواج شرط گاهي و اساسي است. به عبارت ديگر پدر حق ندارد دخترش را وا دارد مجبور به ازدواج كند و در صورت جبر عقد ازدواج باطل است.