عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :


چکیده…………………………….. ۲

فصل اول کلیات پژوهش………………… ۳

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1 مقدمه:………………………… ۴

2-1بیان مسئله :……………………. ۵

3-1اهمیت موضوع مالیات:……………… ۶

4-1اهداف پژوهش:……………………. ۷

5-1 فرضیه های  پژوهش:………………. ۸

6-1- روش پژوهش…………………….. ۹

۷-1 قلمرو زمانی:…………………… ۹

۸-1 جامعه آماری:…………………… ۹

۹-1چارچوب نظری موضوع:………………. ۱۱

10-1تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:…. ۱۲

11-1. ساختار کلی پژوهش:…………….. ۱۳

فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش……….. ۱۴

1-2 مقدمه:………………………… ۱۵

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی….. ۱۵

1-2-2  تعریف واهمیت مالیات………….. ۱۵

2-2-2 نظریه های مالیات……………… ۱۷

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت   ۱۸

3-2-2 ضرایب مالیاتی………………… ۱۹

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد   ۱۹

4-2-2  قرائن مالیاتی……………….. ۲۱

5-2-2 نسبت مالیاتی…………………. ۲۱

6-2-2  پایه مالیاتی………………… ۲۲

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن…………. ۲۲

8-2-2  امتیازات مالیاتی…………….. ۲۳

9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)  ۲۳

10-2-2  سال مالیاتی…………………. ۲۶

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی………… ۲۷

1-11-2-2 کارایی…………………….. ۲۷

2-11-2-2 عدالت مالیاتی………………. ۲۷

12-2-2  مالیات بر شرکتها…………….. ۲۸

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات………….. ۲۹

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۹

۱۵-2-2   اهداف سیاستهای مالیاتی……… ۲۹

16-2-2  معضلات و ریشه ها در نظام مالیاتی.. ۳۱

۳-2  فرار مالیاتی………………….. ۳۲

۴-2 فرق  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۳۲

۵-2 زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی…… ۳۳

۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی  ۳۵

۷-2 عدم در نظر داشتن رضایت مودیان مالیاتی…. ۴۰

۸-2 منابع انسانی…………………… ۴۱

۹-2 کارشناس امور مالیاتی……………. ۴۳

۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر……… ۴۴

۱۱-2 مودیان مالیاتی………………… ۴۴

۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی……… ۴۸

۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :…… ۴۹

۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی. ۵۱

۱۵-2 تأثیر مالیات بر توسعه……………. ۵۲

۱۶-2 معضلات و مقررات مالیاتی…………. ۵۲

۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ……. ۵۳

۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق…….. ۵۵

19-2- سوابق تحقیقات………………… ۵۶

1-19-2-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:…… ۵۹

2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:….. ۶۱

فصل سوم روش‌ اجرای پژوهش…………….. ۶۶

1-3 مقدمه…………………………. ۶۷

۲-3 اظهار مساله…………………….. ۶۸

3-3اهداف پژوهش:……………………. ۶۹

۱-3-3اهداف اصلی پژوهش:……………… ۶۹

3-3اهداف فرعی پژوهش:……………….. ۶۹

4-3 فرضیات پژوهش:………………….. ۶۹

5-3 روش پژوهش:…………………….. ۷۰

۶-3- جامعه آماری…………………… ۷۱

۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش………. ۷۲

۱-۷-3- روایی………………………. ۷۳

۲-۷-3- پایایی……………………… ۷۳

۸-3مدل تحلیلی پژوهش:……………….. ۷۴

9-3 طبقه بندی متغیرهای پژوهش:……….. ۷۵

۱-9-3 تعاریف  متغیرها:……………… ۷۶

10-3- روش گردآوری اطلاعات:…………… ۷۶

11-3  روش تجزیه و تحلیل داده :……….. ۷۷

12-3 مدل آماری مورد بهره گیری در پژوهش….. ۷۷

1-12-3 مدل رگرسیون………………….. ۷۷

2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره…….. ۷۸

1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون.. ۷۸

3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص……… ۷۹

1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):… ۸۱

۴-12-3 مطالعه فرض نرمال بودن متغییرها:…. ۸۲

قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها……… ۸۳

1-4 مقدمه‏:………………………… ۸۴

2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش:…… ۸۴

3-4  آزمون نرمال بودن داده های پژوهش:… ۸۵

۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها…….. ۸۶

۵-4 اختصار تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ….. ۸۷

۱-۵-4 فرضیه اول …………………… ۹۰

۲-۵-4 فرضیه دوم …………………… ۹۲

۳-۵-4 فرضیه سوم …………………… ۹۴

۴-۵-4 فرضیه چهارم………………….. ۹۷

۵-۵-4 فرضیه پنجم ………………….. ۹۹

۶-۵-4 فرضیه ششم …………………… ۱۰۱

۶-4 آزمون کرونباخ آلفا …………….. ۱۰۴

۷-4 آزمون فریدمن ………………….. ۱۰۶

‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. ۱۰۷

1-5مقدمه:…………………………. ۱۰۸

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:…………… ۱۰۸

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:   ۱۰۸

3-5 نتیجه گیری:……………………. ۱۰۹

۴-5. پیشنهادها:……………………. ۱۱۰

1-4-5 پیشنهاد های  برخاسته از پژوهش:….. ۱۱۱

2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:….. ۱۱۳

۵-5 محدودیتهای پژوهش……………….. ۱۱۳

پیوستها:………………………….. ۱۱۵

پرسشنامه:…………………………. ۱۱۶

نمودار و جداول آماری:……………… ۱۲۴

منابع فارسی:………………………. 1۳۰

منابع لاتین:……………………….. 13۳

چکیده لاتین:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

 

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری