عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 تاریخچه مطالعاتی 3

1-3 اظهار مسئله 5

1-4 چارچوب نظری و مدل پژوهش 6

1-5 فرضیه‌های پژوهش 8

1-6 اهداف پژوهش 8

1-6-1 اهداف علمی 8

1-6-2 اهداف کاربردی 9

1-7 اهمیت پژوهش 9

1-8 حدود مطالعاتی 10

1-8-1 قلمرو مکانی پژوهش 10

1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش 10

1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش 10

1-9 بهره گیری کنندگان پژوهش 10

1-9-1 بهره گیری کنندگان مستقیم 10

1-9-2 بهره گیری کنندگان غیرمستقیم 10

1-10 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 14

2-2 عدم اطمینان اطلاعاتی 15

2-3 قیمت سهام 16

2-4 سقوط قیمت سهام 16

2-5 تعیین قیمت سهام 17

2-6 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام 20

2-7 عوامل موثر بر قیمت سهام 21

2-7-1 عوامل بیرونی 22

2-7-1-1 عوامل اقتصادی 22

2-7-1-2 عوامل سیاسی – نظامی 25

2-7-1-3 عوامل فرهنگی- رفتاری 26

2-7-2 عوامل درونی 27

2-8 محتوای اطلاعاتی قیمت سهام 29

2-9 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 32

2-10 نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات 33

2-11 عدم تقارن اطلاعاتی 35

2-12 تأثیر سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی 36

2-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 38

2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 39

2-15 اندازه شرکت 39

2-16 اهرم مالی 39

2-17 پیشینه پژوهش 40

2-17-1 پژوهش‌های داخلی 40

2-17-2 پژوهش‌های خارجی 46

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

3-1 مقدمه 50

3-2 روش پژوهش 50

3-3 جامعه اماری و نمونه اماری 51

3-4 مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها 52

3-5 فرضیات پژوهش 55

3-6  قلمرو پژوهش 55

3-6-1 قلمرو مکانی پژوهش 55

3-6-2 قلمرو زمانی پژوهش 56

3-6-3 قلمرو موضوعی پژوهش 56

3-7 روش جمع آوری داده ها 56

3-8 تابع آماره 56

3-8-1 آمار توصیفی داده ها 56

3-8-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 57

3-8-3 آزمون دوربین واتسون 58

3-8-4 چند هم خطی 59

3-8-5 برازش رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه 60

3-8-6 دیاگرام پراکنش و معادله خط 61

3-8-7 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 61

3-8-8 ضریب تعیین 62

3-8-9 ضریب تعیین تعدیل شده 63

3-8-10 معرفی نرم افزار SPSS 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏ 66

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها 66

4-3 روش آزمون فرضیه های پژوهش 68

4-3-1 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها 68

4-3-2 اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد 69

4-3-2-1 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول 69

4-3-2-2 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 71

4-3-2-3 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 79

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 79

5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول 79

5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم 80

5-2-3 نتایج فرضیه اصلی سوم 81

5-3 نتیجه گیری کلی پژوهش 82

5-4 پیشنهادها 82

5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 82

5-4-2 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی 83

5-5 محدودیت های پژوهش 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی 85

منابع لاتین: 88

پیوست ها

چکیده انگلیسی: 93

 

 

جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری 52

جدول 4-1 شاخص های توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 67

جدول 4-2 آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (خطر سقوط سهام) 69

جدول 4-3 آزمون معناداری رگرسیون (آزمون هوسمر و لمشو) 69

جدول 4-4 ضرایب تعیین بین دو متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام 70

جدول 4-5 یافته های رگرسیون لجستیک ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام 70

جدول 4-6 آزمون معناداری رگرسیون (آزمون هوسمر و لمشو) در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا 72

جدول 4-7 ضرایب تعیین بین دو متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا 73

جدول 4-8 یافته های رگرسیون لجستیک ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا 73

جدول 4-9 آزمون معناداری رگرسیون (آزمون هوسمر و لمشو) در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین 75

جدول 4-10 ضرایب تعیین بین دو متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین 76

جدول 4-11 یافته های رگرسیون لجستیک ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در سطح شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین 76

جدول 4-12 اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیات 77

 

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش 8

نمودار 2-1 عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام) 22

نمودار 2-2 منحنی عمر کالا 27

نمودار 3-1 مدل مفهومی پژوهش 52

 

چکیده:

در پژوهش حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای مطالعه این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام  می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین از متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل بهره گیری می گردد. در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر پژوهش، 3 فرضیه اصلی تدوین گردیده می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن می باشد که با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده می گردد. اما در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین و بالا، عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده تاثیری ندارد.

 

واژه‌های کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

 

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری