عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده                                                 1

فصل اول – کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه    3

1-2 اظهار مسئله                                        4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش                                       6

1-4 اهداف پژوهش                                             7

1- 5سئوالات پژوهش                                      8

1-6متغیرهای پژوهش                                     8                                                 1-7فرضیه های پژوهش                                    9

1-7  فرضیه های پژوهش وش پژوهش                         8                                                                                                 

1-8 روش پژوهش                                                                                                          9

1-9جامعه وروش نمونه آماری                            9

1-10قلمروتحقیق 9

1-11روش گردآوری اطلاعات                              10

1-12چارچوب کلی پژوهش                                  10

فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه پژوهش           11

2-1- مقدمه                                            12

2-2- مفهوم تقلب                                      12

2-2-1تقلب در مفهوم عام                               12

2-2-2تعریف کلی و جامع تقلب                            12

2-3انواع تقلب تحصیلی                                 13

2-4روشهای پیشگیری و کشف تقلب                         13

2-4-1ساختار                                          14     

2-4-2پیش بینی پذیری                                  14 

2-5-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی                14  

2-6 علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی 15

2-6-1عوامل فرهنگی                                                                                                   15                                                                                                      

2-6-1-1ضعف ارزشهای اخلاقی 15

2-6-1-2راحت طلبی                                      15  

2-6-1-3فقدان علاقه و انگیزه                           16 

2-6-1-4روابط به جای اصول و ضوابط                      16

2-6-1- 5ضعف ایمان                                     16

2-6-2عوامل پژوهشی                                    16

2-6-2-1عدم تخصص کافی                                  16

2-6-2-2ناآگاهی از قوانین مربوطه                       17

2-6-2-3ضعف نگارش                                      17

2-6-2-4ضعف ترجمه                                                                                                 17

2-6-3عوامل آموزشی                                    17

2-6-3-1آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها                                                                17                                                    7

2-6-3-2کمیت بجای کیفیت                                                                                          17

2-6-3-3  آموزش و اطلاع رسانی ناکافی                    18

2-6-3-4اجباردرپژوهش                                                                                               18                                          2-6-3-5 زمان                                                                                                         18

2-6-4 عوامل اجتماعی                                                                                                 18

2-6-4-1عدم کنترل و نظارت کافی                                                                              18     2-6-4-2 به روز نبودن قوانین                                                                                         18

2-6-4-3 عدم تناسب نظام جرم و جزا                     19

2-6-4-4- شکل گیری الگوهای غلط                        19

2-6-5 عوامل اقتصادی                                   19

2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات                         19    

2-6-5-2پیشرفت ابزار و تکنولوژی                                                                                  19

2-7عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی             19

2-7-1 عوامل درونی                                     19

2-7-2  عوامل بیرونی                                   20

2-8مسائل مربوط به تقلب تحصیلی                        21

2-9 انواع تقلب در آزمون                              22

2-10دلایل تقلب                                         22

2-11چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی                  23

2-11-1 چالش های فنی                                   23

2-11-2 چالش های مهارتی                                23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 -11-3 چالش های اخلاقی                                23

2-12بررسی  عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی           24

2-13  مطالعه ارتباط تقلب با جنسیت (دختر و پسر)         24

2-14 تقلب در میان دانشجویان حسابداری                 25

2-15 تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روانشناسی و جامعه شناختی   26

2-15-1 تبیین های زیست شناسی                           26

2-15-2 تبیین های  روانشناسی                                                                                    27                                                    

2-15-3تبیین های جامعه شناختی                                                                                     27

2-15-3-1 رویکرد کارکردی و ساختی                                                                              27                                                          

2-15-3-2نظریه آنومی                                                                                                 28

2-15-3-3 بی هنجاری تالکوت پارسونز                                                                                        33

2-16مدل نظری پژوهش                                    34

 بخش دوم                                             35

4- 1تحقیقات داخلی                                     36

4-2 تحقیقات خارجی                                     38

 اختصار                                                    39   

3-1مقدمه                                                                                                                 41

3-2 روش پژوهش                                        41

3-3 جامعه آماری                                       42

3-4 حجم نمونه                                        42

3-5روش های نمونه گیری                                42

3-6 اعتبار (روایی)                                   43

3- 7 قابلیت اعتماد (پایایی)                          43

3-8  آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها         44

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها                        45

3-9-1 پردازش داده ها                                 45

3-9-2 تجزیه و تحلیل داده ها                          45

3  -10   تحلیل رگرسیون                               45

3-10-1 ضریب همبستگی                                   46

3-10-2 ضریب همبستگی اسپر من                          47

اختصار                                                                                                                                                                        47                  

فصل چهارم                                                                                                               48

4-1 مقدمه                                            49

4-2- یافته های توصیفی                                50

4-2-1- جنس                                            50

4-2-2 وضعیت تاهل                                     51

4-2-3سن                                                                                                                52

4-2- 4تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب                                                                         53

-42-5تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت     56

4-2-6 تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه  57

4-2-7 تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری              58

4-2-8 تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی            59

4-2-9 تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی    60

4-2-10 تفکیک نمونه بر حسب  سایر عوامل تقلب           62

4-3 یافته های استنباطی                               63

4-3-1فرضیه اول                                                                                                        63

4-3-2 فرضیه دوم                                      64

4-3-3 فرضیه سوم                                      64

4-3-4 فرضیه چهارم                                    65

4-3-5 فرضیه پنجم                                     66

4-3-6 فرضیه ششم                                      67

اختصار فصل                                             67

فصل پنجم                                             69

5-1مقدمه                                              70

5-2 یافته های پژوهشی                                 70

5-2-1 یافته های توصیفی                               70

5-2-2 یافته های استنباطی                             71

5-3 نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن                     73

5-4 بحث و نتیجه گیری                                 73

5-5 پیشنهادات ناشی از پژوهش                          74

5-6  پیشنهادات برای پژوهش آتی                        74

5-7 محدودیت های پژوهش                                74

اختصار                                                 75

منابع و مآخذ                                         76

الف)منابع فارسی                                                                                                         76

ب )منابع انگلیسی                                     76

پیوست یک                                             79

چکیده                                                82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1جدول عوامل درونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی                                                                          20

2-2 جدول عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی                                                                         21

2-3 جدول مدل نظری پژوهش                             34

3-1 جدول متغییر ها و مقدار الفا                     44

4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس                 50

4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل                51

4-3جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس                                                              53
4-4جدول توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر تقلب                                         55

4-5 جدول آماره های توصیفی                                                                55

4-6 جدول مطالعه توزیع متغییر عدم کنترل و نظارت کافی                                     56

4-7 جدول آماره های توصیفی                           56

4-8جدول مطالعه توزیع متغییر فقدان انگیزه و علاقه                                                                         57

4-9 جدول آماره های توصیفی   فقدان انگیزه و علاقه                                         57

4-10 جدول توزیع متغییر شکل گیری روابط                                                      58                                              4-11 جدول  آماره های توصیفی شکل گیری روابط                           58

4-12 جدول  مطالعه توزیع متغییر راحت طلبی                                                            59
4-13 جدول  آماره های توصیفی متغییر راحت طلبی                                               59

4- 14 جدول توزیع متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                                                                        60

4-15جدول  آماره ای توصیفی  ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                          61

4-16 جدول  توزیع سایر عوامل تقلب                                                                              62

4-17جدول  آمارهای توصیفی سایر عوامل تقلب                                                               62  4-18جدول آزمون همبستگی اسپرمن  عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین                    63                               4-19 جدول آزمون همبستگی اسپرمن فقدان انگیزه و علاقه                                         64

4-20 جدول آزمون همبستگی اسپرمن شکل گیری روابط و اندازه تقلب                                                            65

4-21 جدول آزمون همبستگی اسپرمن راحت طلبی و اندازه تقلب                                                                 65

4-22 جدول ازمون همبستگی اسپرمن ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                                                             66

4-23جدول ازمون همبستگی اسپرمن  سایر عوامل تقلب                                          67                            5-1   جدول نتایج آزمون همبستگی اسپرمن                                                                                                73

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

نمودار شماره 4-1، توزیع پاسخگویان بر حسب جنس        51

نمودار 4-2 ، توزیع پاسخگویان بر حسب تأهل            52

نمودار 4-3  ، توزیع پاسخگویان بر حسب سن                  54

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری