عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

آموزش و اطلاع رسانی نا کافی

عدم آموزش کافی و عدم بر گزاری کلاس ها و کار گاه های آموزشی و اطلاع رسانی به پژوهشگران

سبب می گردد فرد به دلیل ناآگاهی مرتکب خلاف علمی گردد .

 

2-6-3-4- اجبار در پژوهش

اجبار در پژوهش عاملی می باشد که افراد به ارتکاب تخلف سوق می دهد .

 

2ـ6ـ3ـ5ـ زمان

عامل زمان عاملی می باشد که در برنامه ریزی های نا صحیح عیان می گردد . پژوهشگر به دلیل کمبود زمان مجبور به بهره گیری از راه های غیر اصولی می ششود.

 

2ـ6ـ4ـ عوامل اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ6-4ـ1ـ عدم کنترل و نظا رت کافی

عدم کنترل و نظارت کافی در هما یش ها و سمینار ها در پایان نامه ها توسط اساتید راهنما کمیته های پژوهشی و مسئولان ذی صلاح باعث پیشرفت وقوع تقلب و سرقت علمی در جامعه می گردد .

 

2ـ6ـ4ـ2ـ به روز نبودن قوانین

قوانین موجود در دستگاه قضایی کشور به دلیل قدیمی بودن توانایی پاسخ گویی به معضلات جدید در حیطه مالکیت های معنوی را ندارد

2ـ6ـ4ـ3ـ عدم تناسب نظام جرم و جزا

بعضی صاحب نظران عقیده دارند در برابر تقلب ها و سرقت های علمی که اتفاق می افتد تنبیه مناسب با جرم انجام شده اجرا نمی گردد و آن گونه که شایسته می باشد جدی گرفته نمی گردد .

 

2ـ6ـ4ـ4ـ شکل گیری الگو های غلط

انجام بعضی از انواع سوء رفتار های علمی در جامعه دلیلی دیگر بر ارتکاب دیگر افراد در جامعه می باشد .

 

2ـ6ـ5ـ عوامل اقتصادی

2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات

پذیرش دانشجو در دانشگاه بدون در نظر گرفتن امکا نات موجود ، معضلاتی به وجود خواهد آورد که تخلفات عمدی و سهوی علمی بدون شک از پیامدهای آن خواهد بود.

 

2-6-5-2– پیشرفت ابزار و تکنولوژی 

با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات  محدودیت زمانی و مکانی برای دسترسی به اطلاعات به حداقل رسیده می باشد . این دسترسی راه های جدیدی برای سرقت های علمی به وجود آورده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری