عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ضرایب مالیاتی

ضرایب مالیاتی عبارت می باشد از ارقام مشخصه­ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می­گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب گردد، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می­آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت می باشد از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب گردد معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می گردد و با در نظر داشتن جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درمورد مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به گونه تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد گردید .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد ..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری