عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

حدود مطالعاتی

قلمرو پژوهش، چارچوبی را فراهم می‌نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی این پژوهش،5 ساله و از ابتدای سال87 تا انتهای سال 91 می باشد.

1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش، عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

 

1-9 بهره گیری کنندگان پژوهش

1-9-1 بهره گیری کنندگان مستقیم

  1. تحلیل گران بازار بورس، شرکت‌های سرمایه گذاری و صنعت‌گران فعال در حوزه بورس.
  2. مدیران فعال در حوزه بورس به خصوص مدیران سازمان بورس اوراق بهادار.

1-9-2 بهره گیری کنندگان غیرمستقیم

  1. سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه مانند سرمایه‌گذاران حوزه بورس و نیز افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در هر یک از بازارهای سرمایه یا ارز را دارند.
  2. محققان و پژوهش گرانی که حوزه تحقیقاتی آن‌ها بازار سرمایه و اقتصاد می باشد.

 

1-10 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات

عدم اطمینان اطلاعاتی:

بعضی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را فقدان اطلاعات درمورد ارتباط علت و معلولی بین پدیده‌ها و بعضی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیم تعریف می‌کنند. همچنین عدم اطمینان اطلاعاتی را می‌توان به معنی ابهام نسبت به معنی یا مفهوم اطلاعات جدید برای تعیین ارزش یک شرکت تعریف نمود. در واقع عدم اطمینان نسبت به اطلاعات به معنی عدم تقارن اطلاعاتی نیست بلکه اطلاعات نامطمئن را در اصطلاح “ابهام ارزش” یا اندازه دقتی که با آن، ارزش یک شرکت می‌تواند به وسیله مطلع‌ترین سرمایه­­گذاران با هزینه های معقول و منطقی برآورد گردد، تعریف می کند (همان منبع، 3).

عدم تقارن اطلاعاتی:

به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف، مانند وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می‌پیوندد (جلیلی، 1387، 45).

در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی، از طریق تفاوت در دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام به صورت مقداری محاسبه شده می باشد.

تغیر قیمت سهام:

مقصود تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی می باشد که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (خاکپور ، 1387، 125).

قیمت سهام:

اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت‌هاست. از این رو شاخص‌های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند (راعی و تلنگی، 1383، 68).

اهرم مالی:

نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها به عنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکت‌ها بهره گیری می گردد. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می گردد، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهی‌ها نیز به شمار می رود (نامدار، 1389، 26).

اندازه شرکت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی بهره گیری می گردد. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکت‌ها در نظر گرفته‌اند. در این پژوهش جهت وارد کردن اندازه شرکت‌های در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی‌ها بهره گیری شده می باشد (همان منبع، 26).

بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار، به معنی یک بازار رسمی و متشکل سرمایه می باشد که در آن انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه، تحت ضوابط و مقررات خاصی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد (دوانی، 1384، 153).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری