مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری هست.

فرضیات فرعی :

1- بین اهرم بدهی های قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری هست.

2- بین اهرم بدهی های برآوردی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری هست.

3- بازده جاری حقوق صاحبان سهام موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می گردد.

4- اهرم کل موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می گردد.

 

7-1 قلمرو پژوهش

الف- قلمرو موضوعی پژوهش: موضوع پژوهش، مطالعه اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ب- قلمرو زمانی پژوهش: با در نظر داشتن محدودیت های زمانی و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها، در این پژوهش برای تایید یا رد فرضیه ها، تمامی شرکت های حائز شرایط، در فاصله سال های مالی 1383 تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفته اند.

ج- قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعالیت اند، می باشد.

 

8-1 تعریف واژه های تخصصی پژوهش

تامین مالی: مدیریت بر منابع سرمایه ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا موسسه جهت دستیابی به اهداف.

تامین مالی ناشی از عملیات: تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن [1]  ، 2003، 531).

بدهی های عملیاتی قراردادی: بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. بدهی های عملیاتی قراردادی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب ها و اسنادپرداختنی و پیش دریافت ها ( نوروش،1387، 88 ).

بدهی های عملیاتی برآوردی(ذخایر) : بدهی هایی که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص می باشد. ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مانند بدهی های عملیاتی برآوردی می باشند ( همان منبع، 89-88 ).

بازده: بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری مثل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی می باشد. اندازه درآمد یا افزایش ارزش دارایی را با درصد اظهار می کنند.

پس بازده نشان دهنده کل درآمد سالیانه می باشد و نرخ آن بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری اظهار می گردد (نامداری، 1383، 11-10).

بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی می باشد که سهامداران در اختیار شرکت قرارداده اند. دراصل ROE نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود بوسیله مبالغی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند تولید کند.

 

[1]– Nissim& Penman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری