ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

سوالات پژوهش

در این پژوهش چهار سوال اصلی به تبیین زیر مطرح می گردد:

 • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
 • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
 • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

این مطالعه تاثیر جنبه های مختلف معاملات اشخاص وابسته (دادو ستد کالا و مالی) برعملکرد شرکت را مورد مطالعه قرار می دهد و همچنین عملکرد  شرکت را از دو جنبه ی بازاری و مدیریت مورد مطالعه قرار می‌دهد. پس از لحاظ روش پژوهش جدید می باشد.

1-8  مدل و روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. در عین حال، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. هدف روش پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر می باشد. در این پژوهش از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون به مقصود تجزیه تحلیل داده ها بهره گیری می گردد. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی (داده های تابلویی) آغاز از آزمون F لیمر مقید بهره گیری می گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی می باشد و فرض مقابل تاکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را می سازند. در این پژوهش از نمونه گیری آماری بهره گیری نمی گردد. شرکت های مورد مطالعه به روش حذف سیستماتیک و بر اساس معیار های زیر انتخاب می شوند:

 1. جزء شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری نباشند.
 2. بانک ها به سبب ماهیت خاص فعالیتشان حذف می شوند.
 3. طی دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی وتوقف عملیات نداشته باشند.
 4. اطلاعات مورد نیاز آنها برای انجام پژوهش در دسترس باشد

با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد.

روش کتابخانه‌ای: بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب ها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات پژوهش و چهار چوب نظری پژوهش به کار می‌رود.

روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد جدید و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های پژوهش می پردازیم و با بهره گیری از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم. ابزارگردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش، بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد جدید، اکسل وسایتهای rdis، irbourse، ایران تحلیل و دیگرسایتهای معتبراستفاده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

 1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

 1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید