شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

۱فرضیه فرعی:

1-بین ثبت معاملات در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی ارتباط معنی داری هست.

2- بین افشاء بموقع و ثبت معاملات و عملیات مالی در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارتباط معنی داری هست.

3- بین قوانین و مقررات و معافیت ها با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارتباط معنی داری هست.

4-بین اجرا و عدم اجرا و سیستم نظارت مالیاتی با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارتباط معنی داری هست.

5-بین توافقات در خود اظهاری با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارتباط معنی داری هست  .

6- بین بخشودگی جرایم مالیاتی و اقساط بلند مدت با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی ارتباط معنی داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-1 روش پژوهش:

این پژوهش، یک پژوهش تجربی در حوزه پژوهش­های اثباتی حسابداری می باشد که مبتنی بر اطلاعات واقعی پرسشنامه های استاندارد سازی شده پژوهش می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات پرسشنامه ای می باشد که در آن برای تایید یا رد فرضیات از روشهای آماری بهره گیری خواهد گردید.

در روش علمی، بایستی تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمون­های تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری بایستی سازه­ای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این پژوهش کوشش می­کند عوامل موثر بر فرار مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع ، قوانین و مقررات متنوع مالیاتی، اجرا و عدم اجرای نظارت مالیاتی ،توافقات خود اظهاری ، بخشودگی جرایم مالیاتی اندازه گیری می­گردد که متشکل از90  آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری