شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

چهارچوب نظری موضوع:

مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی‎ ‎کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری ‏نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی‎ ‎در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، وزارت ‏اموراقتصادی و دارائی بایستی در کنار توجه‎ ‎به موضوعاتی مانند‎:‎شناسایی منابع مالیاتی، تعیین ‏اندازه بهینه مالیات قابل‎ ‎پرداخت ، و مباحثی مانند اندازه مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین ‏مالیاتی و‎ ‎معافیتهای مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه‎ ‎ها ‏و شرایطی جستجو کند که با دقت، سرعت ، کمترین اندازه هزینه به ازای هر واحد‎ ‎مالیات وصول ‏شده، و کمترین اندازه سوء بهره گیری بتوان مالیات تعیین شده را وصول نماید‎. ‎در این باره، محاسبه ‏نسبت هزینه های مستقیم وصول درآمد دولت به کل درآمدهای مالیاتی‎ ‎نماگری را به دست می دهد ‏که هزینه بالای وصول درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران‎ ‎به موضوعی مهم برای حداقل ساختن ‏آن بدل می سازد‎. ‎ ‎  مهم‌ترین منبع درآمد در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته اکثراً مربوط به وصول مالیات‌ها می باشد. در کشور ما عمده منبع تامین‌کننده درآمد دولت، از محل فروش نفت خام می‌باشد. دولت در جهت تامین منابع مالی بیشتر و  کاهش وابستگی به این درآمد، به سایر منابع مالی مانند مالیات‌ها روی آورده می باشد واخیراً درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار داده می باشد.

براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی خود به خود یک هدف تلقی‏‎ ‎نخواهد گردید و نیاز به درآمد ‏اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری‎ ‎نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ‏ایران تعیین خواهد گردید. این نکته به ویژه با در نظر‎ ‎گرفتن پیوند ضعیف بین انتظارات موجود از ‏نظام مالیاتی کشور و هدفهای توسعه ای‎ ‎اقتصاد ملی اهمیتی دو چندان می یابد‎.

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران  در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان کوشش در اندازه گیری اندازه فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند برای مثال موارد ذکر گردیده در زیر را میتوان مانند از راه های فرار مالیاتی عنوان نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری