شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

2ـ نظریه آنومی[1]

امیل دورکیم[2]، جامعه‌شناس بزرگ فرانسوی و بنیانگذار جامعه‌شناسی، علت همه رفتارهای غیر مادی را در محیط اجتماعی جستجو می کند و در نهایت اعتقاد دارد که جرم یک پدیده طبیعی ـ اجتماعی می باشد. او می‌گوید: در هر جامعه‌ انسانی جرم بروز می کند. پس جرم ملازم با زندگی اجتماعی می باشد. به بیانی دیگر، جرم یک پدیده طبیعی ـ اجتماعی می باشد. پس بر طبق عقیده‌ وی بایستی علت‌های آنرا در میان کارکرد ساخت‌های اجتماعی جستجو نمود، نه در حالت‌های روانی فردی و یا محرکه‌های مربوط به آن. بر طبق نظریه وی کارکرد ساخت‌های اجتماعی از خارج بر فرد تحلیل می شوند و به وسیله وجدان فردی نشو و نما می‌نماید. وی معتقد می باشد که همه جوامع دارای جرائم مختلف هستند و این امر او ناشی از کارکرد ساخت‌های خود جامعه می باشد. اما هنگامی که جرائم از یک نسبت معین تجاوز می‌کنند، می‌توان گفت که بیماری اجتماعی پدید آمده و آن وقت پدیده مربوط را می‌توان «غیر عادی» تلقی نمود. این امر به آن معنی می باشد که چنین جامعه‌ای دیگر نمی‌تواند بعضی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بار آورد و جایگاه‌های آنها را به حد معقول ارتقاء دهد (مساواتی آذر، 1383: 17).

از نظر دورکیم وجود قوانین و هنجارها نشان دهندۀ وجود اخلاقیات مشترک در جامعه می باشد. از نظر او نمی‌توان گفت عملی به این علت که جنایتکارانه می باشد، جریحه‌دار کننده وجدان جمعی می باشد. بلکه برعکس بایستی گفت عملی که وجدان جمعی را جریحه‌دار می کند، جنایتکارانه تعبیر می گردد. ما اعمال را به علت جرم بودن محکوم نمی‌کنیم. بلکه زیرا ما آنرا محکوم می‌کنیم، جرم هستند (دیلینی، 1387: 157).

برنامه تحقیقی دورکیم و جان کلام آثار او، به سرچشمه‌های سامان و بی‌سامانی اجتماعی و نیروهایی مربوط می شوند که تنظیم یا عدم تنظیم هیئت اجتماعی را موجب می شوند (کرایب، 1384: 135).

جامعه سنتی از دیدگاه دورکیم دارای انسجام مکانیکی یا خود به خود بود. یعنی ساختی که متشکل از اجزاء کم و بیش هم‌شکل می باشد. در این ساخت تقسیم کار ساده می باشد، اما یگانگی گروهی قوی می باشد. قانون جوامع سنتی سرکوبگر می باشد که بر مبنای وفاق اجتماعی پدید می‌آید. وجدان جمعی کار نظارت اجتماعی غیر رسمی را عهده‌دار می باشد. حقوق و وظایف افراد معین هستند. دورکیم می‌گوید که افراد در جوامع سنتی قربانی ستم گروهی هستند، یعنی فردیت تحت تسلط روح جمعی قرار دارد و به هیچ وجه امکان رشد نخواهد داشت. پس در این شکل از انسجام کج رفتاری یعنی نقض هنجار به ندرت اتفاق می‌افتد و با سرکوب شدید از جانب جامعه همراه می باشد. در این شرایط قانون نوشته شده وجود ندارد. به محض اینکه قوانین نوشته شوند یعنی لزوم یک راه‌حل قطعی‌تر هست. دقیقاً زمانی که انسجام مکانیکی تضعیف گردد، یعنی توسعه آن چیز که دورکیم کارکردهای تخصصی می‌خواند، کارکردها و تخصص‌های جدید در تقسیم کار ارگانیک شکل می‌گیرند. هریک از افراد حوزه اقدام خاص خود را دارند. پس روح جمعی بخشی از جهان فرد را رها می‌سازد تا تخصص‌ها رشد کنند. در انسجام مکانیکی که تأثیر‌ها تخصصی نیستند، ارتباط‌ای نزدیک میان خصایص ارثی و فردی هست، اما در انسجام ارگانیک با تقسیم کار تخصصی بایستی خصایص و استعدادهای ذاتی پرورش یابد.

اما با ضعیف شدن روح جمعی و آزاد شدن فرد از سلطه آن زمینه‌های دیگری شکل می‌گیرند که امکان کج رفتاری را پدید می‌آورد. دورکیم معتقد می باشد که اقتدار اخلاق در یک جامعه تا جایی برای مردم قابل قبول می باشد که این اخلاق با شرایط مادی زندگی مطابقت داشته باشد. به بیانی دیگر، اقتدار اخلاقی درصورتی اعتبار خواهد داشت که برای افرادی که درگیر فعالیت در جامعه همواره در حال تغییر و تحول هستند، با معنی باشد. حال اگر افراد با انسجام تأثیر‌هایی گردند که با استعدادهایشان مطابقت نداشته باشد، وضعیت آنومیک پیش می‌آید. در شرایط آنومیک که بیماری جامعه مدرن می باشد به علت تضعیف هنجارها، زمینه‌ مناسب کج‌رفتاری فراهم می گردد. پس دورکیم به تحولات سریع اجتماعی در انسجام ارگانیک توجه دارد و با تقسیم کار اجباری که در انسجام ارگانیک پدید آمده مخالف می باشد. گسترش تقسیم کار و تضعیف روح جمعی در عین حال که میزانی از آزادی به بشر می‌دهد، اما می‌تواند خطرات دیگری را در پی داشته باشد و آن سلطه خواست‌های بی‌انتهای فرد می باشد.

[1] – Anomie Theory.

[2] – Durkheim. Emil..

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری