عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت

جستجو های اولیه برای دست یابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به بهره گیری از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده می باشد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری، بویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم می باشد. با گذشت زمان، مدیران به مقصود حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده می باشد که علیرغم آنکه بعضی از شرکت های دارای وضعیت مطلوب از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری بوده اند، با بحران های مالی مانند کمبود نقدینگی مواجه شوند. پس معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منابع شوند.

برای رفع نارسائیهای مدل های عملکرد که به دلیل بهره گیری از اطلاعات حسابداری به وجودمی آید، پژوهشگران به جسجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه  سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به مقصود محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد گردید. در این مدل ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می گردد. هدف اصلی بنگاه ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران می باشد و ارزش آفرینی برای بنگاه ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می گردد. پس، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می گردد، می‌توان عامل ارزش آفرینی بنگاهها تلقی نمود. پس معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود کوشش دارند ضمن در نظر داشتن پیچیدگی های رفتاری مدیران به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را تبیین دهند. بهره گیری کنندگان گزارشهای مالی با بهره گیری از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد هست که به گونه کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابدرای و مدل های اقتصادی تقسیم نمود.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری