عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– مقدمه

در پژوهش حاضر به چگونگی روش پژوهش و انتخاب جامعه آماری، نمونه آماری و تدوین فرضیه های پژوهش می پردازیم. و همچنین در پایان به توصیف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها می پردازیم.

پژوهش حاضر در تقسیم‌بندی تحقیقات از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی می باشد.

 

3ـ2ـ روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی همبستگی از نوع پیمایشی می باشد. پیمایش روشی می باشد برای به دست آوردن اطلاعاتی درمورد دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام پژوهش. به‌عبارت دیگر پژوهش پیمایشی نوعی پژوهش منظم می باشد که در آن به مطالعه عقاید و نظرات افراد تحت آزمون در مورد مسائل مورد نظر پرداخته می گردد. مزیت این روش این می باشد که می‌توان اطلاعات زیادی را در حداقل زمان گردآوری نمود، و به علت داشتن حجم نمونه زیاد نسبت به سایر روش‌ها نیز، نتایج آن قابل تعمیم به جامعه آماری وسیع می‌باشد. به نظر مارش، پیمایش دقیقاً به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطلاعات نیست، هر چند اکثراً از پرسشنامه بهره گیری می گردد، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق و مصاحبه ساختمند، نظاره، تحلیل محتوا و جزء این‌ها هم به‌کار می‌رود (دواس، 1383: 13).

همچنین به مقصود تدوین چهارچوب نظری پژوهش، از فنون تکمیلی همچون مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی نیز بهره گرفته می باشد. با بهره گیری از این روش به مطالعه مطالعات انجام شده قبلی و نظریات جامعه‌شناسی به مقصود تحلیل موضوع پژوهش پرداخته گردید. روش‌های اسنادی در زمره روش‌ها یا سنجه‌های غیرمزاحم و غیرواکنشی به شمار می‌آیند به این دلیل که هنگام بهره گیری از دیگر تکنیک‌ها نظیر نظاره، مصاحبه و … مشکل اساسی جمع‌آوری اطلاعات را تا حدودی کاهش می‌دهد که در این روش نیازمند کسب اطلاعات از طریق مطالعات دستاوردها و یافته‌های تحقیقات قبلی می‌باشیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری