عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

 

1-6 متغییر های پژوهش

الف)متغییر مستقل این مدل عبارتند از:

عدم کنترل و نظارت عبارتند از : نبود فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استاندارد های انجام عملیات معین نمی گردد .

شکل گیری روابط: پوشیده شدن کاری یا روابطی

انگیزه و علاقه :تحریک و ترغیب و سبب و باعث شدن در چیزی

ضعف ایمان :سستی و ناتوانی و خلاف قوت در ایمان

ب) متغییر وابسته این مدل عبارتند از:

تقلب: تقلب اصطلاحی می باشد که برای توصیف فرایند فریب دادن و اعتماد و نیرنگ برای به دست آوردن نوعی سود از دیگران که معمولا سود اقتصادی می باشد بکار برده می گردد. به بیانی دیگر اصطلاحی عام و دربر گیرنده همه استعداد یک فرد می باشد که او را قادر می سازد تا با به کار گیری  مهارت خود مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد .

 

1ـ7ـ فرضیات پژوهش

فرضیه اول :بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان ارتباط هست.

فرضیه دوم:بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویان و اندازه تقلب در بین آنان ارتباط هست.

فرضیه سوم:بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان ارتباط هست.

فرضیه چهارم :بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین آنان ارتباط هست.

فرضیه پنجم :بین ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان ارتباط هست.

فرضیه ششم : بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان ارتباط هست.

 

1-8- روش پژوهش

این پژوهش از نظرروش توصیفی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان حسابداری در سال تحصیلی93-92 بوده می باشد که بصورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در پیمایش اطلاعات را مستقیما از افرادی که قصد مطالعه آنها را داریم جمع آوری می کنیم. هر یک ازمتغیرها توسط شاخص های آنها که در تعریف عملیاتی آنها را مشخص کرده ایم در پرسشنامه خواهد آمد . و با اندازه گیری آنها و مطالعه روابط بین آنها معناداری روابط و مطالعه علی بین متغییر وابسته و مستقل عوامل تاثیر گذار در ایجاد تقلب را تحلیل خواهیم نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری