کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ضرورت پژوهش

مطابق با اهداف خصوصی‌سازی وباتوجه به دیدگاه موافقان آن، دراجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به دنبال تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،‌ گسترش رقابت، آزادسازی تجارت، توسعه بازارهای سرمایه وهمچنین بهبود سیستم حاکمیت شرکت‌ها می‌باشیم. دست یابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست ومفید به سرمایه‌گذاران، سهامداران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد. دراین پژوهش، برای مطالعه این موضوع معیار کیفیت سود موردنظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی بهبود پیدا نمود، این به آن معنی می باشد که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازارهای سرمایه، کاهش عدم تقارن و …) موفق بوده می باشد.

اما مخالفان خصوصی‌سازی عقیده دارند که خصوصی‌سازی باعث افزایش منافع افراد محدودی می گردد. آنها براین باورند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که درپی اجرای خصوصی‌سازی، به دنبال کاهش هزینه‌ها وافزایش سودآوری می‌باشند، درارائه اطلاعات وخدمات به افرادی توجه می‌کنند که برای آنها سودآور هستندوکل بازارسرمایه راموردتوجه قرار نمی‌دهند. همچنین آنها عقیده دارند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت ونفوذ در فعالیت‌های سیاستگذاری وتصمیم ‌گیری دربخش‌های عمومی وصنعت موردنظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و بعضی افراد خاص می‌پردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی برتقسیم سرمایه بین عموم مردم می‌باشد. لذا کیفیت سودپایین در این پژوهش مهرتاییدی برنظرات مخالفان خصوصی‌سازی خواهد بود، زیرا کیفیت سودپایین نشان ازآن دارد که مدیریت برای دفاع ازمنافع افراد خاص سود را دست کاری کرده وباعث کاهش کیفیت آن شده می باشد که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری