عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

مقدمه

خصوصی‌سازی بعد از موج اولیه فروش دارایی‌های دولتی دربریتانیا در اوایل دهه 1980 با برنامه‌های خصوصی‌سازی در دیگر کشورها پدیدار گردید. تجربه عملکرد غیر کارای دولت دراقتصاد وهمچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی‌سازی (که حرکت‌های آن شواهدی برناکارایی فعالیت‌های بخش دولتی بود) زمینه را برای بازنگری در اندازه دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد؛ به طوری که در ایران نظام اقتصادی درقالب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، اهداف میان ‌مدت اقتصادی را درکلیه زمینه‌ها ازجمله موضوع خصوصی‌سازی تدوین وتصویب نمود.

خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی عمومی وموضوعی چندرشته‌ای برای ارتقاء توسعه اقتصادی درکشورهای درحال گذار، درحال توسعه وتوسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیلگران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی ومشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده می باشد (رامامورتی، 2000). نظربه تأکید قوانین وخطی‌مشی‌های موضوعه درکشور ازجمله سندچشم انداز 20 ساله،سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وقوانین برنامه‌های توسعه برخصوصی‌سازی وکاهش تصدی دولت، این مطالعه گامی درجهت مطالعه امکان سنجی واجرای هرچه بهتر واگذاری‌ها می باشد.

پس،درتحقیق حاضر کوشش بر آن می باشد تا با بهره گیری از مفاهیم وتئوری‌های مربوطه ومطالعات کتابخانه‌ای ارتباط بین خصوصی سازی وکیفیت سودشرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل، مفاهیم ومبانی نظری مرتبط باخصوصی سازی ونیزکیفیت سود تشریح خواهد گردید. همچنین سوابق تجربی وتحقیقاتی که دراین زمینه انجام شده‌اند، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری