کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی: این روش برای افزایش سرمایه شرکت از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اعمال می گردد. در این روش دولت مالکیت سهام خود را از دست نمی‌دهد و مالکیت دولت در شرکت به تدریج کم می گردد (حاجیلی، 1379).

2-2-1-4- عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی

یکی از اقداماتی که بایستی هنگام خصوصی‌سازی انجام پذیرد، مشخص کردن فاکتورهای مؤثر بر فرآیند خصوصی‌سازی می‌باشد. در واقع عوامل زیادی می‌باشند که بر خصوصی‌سازی و فرآیند آن اثر جدی می‌گذارند، به گونه‌ای که می‌توانند این فرایند را به شکست یا پیروزی بکشانند. پس ضروری می باشد که عوامل فوق تعیین و درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر کدام از آنها در فرایند خصوصی‌سازی مشخص گردد تا در حین برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

تعیین اهداف دقیق و مشخص خصوصی سازی: واگذاری، بدون هدف و هدف‌گذاری، هیچگاه طراحان و برنامه‌ریزان را به مقصود نخواهد رساند. از طرف دیگر تعیین نوع هدف، خود نیز بر نحوه واگذاری و پیامدهای آن مؤثر می باشد. مثلاً در کشورهایی که برنامه خصوصی‌سازی آنها با موفقیت همراه بوده می باشد؛ کسب درآمد از اهیمت اولیه برخوردار نبوده می باشد بلکه اهداف دیگر خصوصی‌سازی از قبیل افزایش رفاه اجتماعی، بهبود بهره‌وری، گسترش مالکیت عمومی و… مدنظر بوده می باشد.

اطلاعات و سیستم اطلاعاتی خصوصی‌سازی: امروزه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بیش از هر عاملی در شکست یا موفقیت یک طرح مؤثراست. متخصصان امروزه اطلاعات را یکی از دارایی‌های استراتژیک می‌دانند. هیچ تصمیم یا برنامه‌ای موفق نمی‌گردد مگر آن که بر اساس اطلاعات کامل و دقیق صورت گرفته باشد. فرآیند خصوصی‌سازی بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد وضعیت موجود و وضعیتی که  (با اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی) خواهان انتقال به آن می‌باشیم، محکوم به شکست می‌باشد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری