کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………

1-2-  اظهار مسئله پژوهش  ………………………………………………………………………………..

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………….

1-4-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………..

1-5 – فرضیه‌های پژوهش  ………………………………………………………………………………

1-6-  کلیات روش وابزار پژوهش  …………………………………………………………………..

1-7-  قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………

1-7-1-  قلمرو مکانی ………………………………………………………………………….

1-7-2-  قلمرو زمانی ………………………………………………………………………….

1-7-3-  قلمرو موضوعی …………………………………………………………………….

1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………….

1-9-  ساختار پژوهش  …………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….

2-2-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری پژوهش  ………………………………………………

2-2-1-خصوصی‌سازی  ……………………………………………………………………………….

2-2-1-1-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی  ……………………………………………………

2-2-1-2-  اهداف خصوصی‌سازی ………………………………………………………………..

2-2-1-3-  روش‌های خصوصی‌سازی ……………………………………………………………

2-2-1-4-  عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی………………………………………………..

2-2-1-5-  خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………………

2-2-1-6-  موانع خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………

2-2-1-7-  خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار …………………………..

2-2-1-8-  پیامدهایخصوصی‌سازی  ……………………………………………………………..

2-2-2-  کیفیت سود …………………………………………………………………………………….

2-2-2-1-  مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………

2-2-2-2-  مفهوم اقتصادی سود…………………………………………………………………….

2-2-2-3-  پیدایش نظریه کیفیت سود…………………………………………………………….

2-2-2-4-  مفهوم کیفیت سود ……………………………………………………………………….

2-2-2-5-  عناصر کیفیت سود ………………………………………………………………………

2-2-2-6-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………..

2-2-2-7-  معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود ………………………………………………….

2-2-2-8-  روش‌های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………

2-2-2-9-  تحلیل کیفیت سود……………………………………………………………………….

2-3-  بخش دوم: سوابق و پیشینه پژوهش ……………………………………………………….

2-3-1-  تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………

2-3-1-  تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………….

2-4-  اختصار فصل ………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………

3-2-نوع روش پژوهش…………………………………………………………………………………….

3-3-طرح مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………

3-4-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………

3-5-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………

1

2

2

4

5

6

6

6

6

6

6

7

7

8

9

10

11

11

11

12

14

16

18

19

21

22

22

22

24

24

26

27

28

29

29

30

30

34

38

40

41

41

42

45

46

3-5-1-دوره زمانی انجام پژوهش……………………………………………………………………….      46

3-5-2-مکان پژوهش……………………………………………………….. …………………………….       46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5-3-قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………      46

3-6-جامعه نمونه آماری ………………………………………………………………………………….     47

3-7-ابزار ونحوه گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….    47

3-8-تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………….   48

3-9-معرفی مدل پژوهش……………………………………………………………………………………..   48

3-10-متغییرهای پژوهش وشاخص های اندازه گیری انها…………………………………………   50

3-11-روش های اماری تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….   51

3-12-اختصار فصل………………………………………………………………………………………..   52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش                                  53

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………   54

4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….   54

4-3-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………   57

4-4-روش های اندازه گیری کیفیت سود………………………………………………………….   57

4-5-آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………..   58

4-5-1-آزمون t زوجی…………………………………………………………………………………..   59

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                         61

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..    62

5-2-اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………    62

5-3-مروری بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………….   62

5-4-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………    63

5-5-پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………..   64

5-5-1-پیشنهادهای مبتنی برنتایج حاصل از فرضیه های پژوهش………………………….   64

5-5-2-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی……………………………………………..  65

 

فهرست شکل ها، جدول ها، نمودارها، فرمول ها

 

آزمون f لیمر ……………………………………………………………………………………………………….72

آزمون t زوجی…………………………………………………………………………………………………….73

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری